Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

КОНГРЕСИ

XXXIV САБОР ГЕОДЕТА СРБИЈЕ

Савез геодета Србије организује XXXIV Сабор геодета, посвећен новим могућностима и изазовима са којима се струка суочава, који ће се одржати од 15. до 17. септембра 2023. године у Брзећу.

Са циљем свеобухватне интеграције геодезије, у оквиру радног дела сабора биће речи о интеграцији геодезије са осталим струкама, интеграцији различитих извора података и мерних технологија, интеграцији података у информационе системе и сервисе и интеграцији младих кадрова у савремену привредну праксу.

Опширније

32. Међународни салон урбанизма 

Организатор 32. Међународног салона урбанизма је Удружење урбаниста Србије. Салон се реализује у сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштвом урбаниста Ниш. Салон се одржава од 8. до 11. новембра 2023. године у Нишу.

Генерални покровитељ Салона је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Град Ниш.

Покровитељи Саловна су градови Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ужице, Косовска Митровица и Бања Лука.

Тридесет и други Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa изложбу се приjaвљуjу рaдoви кojи пo фoрми и сaдржajу нису излaгaни нa прeтхoдним Сaлoнимa урбaнизмa.

Приjaвљивaњe сe врши нa пoсeбнoj приjaви кojу oргaнизaтoр и рeaлизaтoр дoстaвљajу пoтeнциjaлним учeсницимa, сa прoпoзициjaмa зa учeствoвaњe.

Предузећа и појединци могу пријављивати радове у свим категоријама. Појединци могу пријављивати радове у првих пет категорија само уз сагласност предузећа/институције у којој су планови рађени.

У категорији "Неостварене урбанистичке идеје“ пријављују се радови који: нису излагани на предходним салонима а нису никада ни реализовани, излагани планови који нису никада реализовани или планови и пројекти који никада нису усвојени.

Приjaвa сaдржи: грaфичку илустрaциjу рaдa у бojи зa Кaтaлoг и слeдeћe тeкстуaлнe пoдaткe (на српском језику - ћирилицом и енглеском језику): нaзив рaдa, кaтeгoриjу, имe aутoрa, институциjу (oбрaђивaчa), инвeститoрa, гoдину изрaдe и крaтaк oпис рaдa. Уз Пријаву је могуће доставити и дигиталну верзију целог плана са свим текстуалним и графичким прилозима - за сваког члана Жирија по један.

Пријава за 32. салон мора да садржи и електронску верзију плаката који ће бити изложен у .pdf и .jpg формату (резолуције 310dpi) максималне величине до 10МВ.

 ДЕТАЉНИЈЕ

XIX  Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ-2023. 

 У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет ЈУСК у Београду ће од 7. до 9. јуна 2023. године бити одржана  XIX  Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ-2023.

Конвенција се одржава под покровитељством Минисдтарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

  Детаљне информације могу се добити у ЈУСК тел 064/1135593 jusk@mts.rs office@jusk.rs

Конвенција се одржава у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9/3, Београд