Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2014
година LXIX No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

 НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ДАНИЛО КИСИЋ, МАЈА ПОПОВИЋ, ЗЛАТКО РАКОЧЕВИЋ

   Зависност XPS спектра полиетилена велике густине од параметара електронског топа
  doi:10.5937/tehnika1401011K

2 . ЈЕЛЕНА ПОТОЧНИК, МИЛОШ НЕНАДОВИЋ, МИРЈАНА НОВАКОВИЋ, ЗЛАТКО РАКОЧЕВИЋ
Магнетна и оптичка својства танког слоја никла депонованог GLAD методом

  doi:10.5937/tehnika1401015P  

3. ИВАНА РАДОВИЋ, RADMAN DUKALI, OMER YERRO, ДУШИЦА СТОЈАНОВИЋ, ПЕТАР УСКОКОВИЋ, ВЕСНА РАДОЈЕВИЋ, РАДОСЛАВ АЛЕКСИЋ
Утицај растварача на стабилност процеса електропредења полимерних нановлакана

  doi:10.5937/tehnika1401019R  
 НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО  

4. ИЛИЈА НАСОВ, АНКА ТРАЈКОВСКА ПЕТКОСКА 
Solar Energy in Architecture – Novel Facade Collectors

  doi:10.5937/tehnika1401027N  

5. ЈЕЛЕНА ЦВЕТИНОВИЋ, ЗАГОРКА ГОСПАВИЋ, МИЛУТИН ПЕЈОВИЋ 
Интеграција CAD и GIS технологије за потребе израде информационих система објеката коришћењем ARCGIS-a

  doi:10.5937/tehnika1401033C
  РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

6. ВОЈИН ВУКОТИЋ, РАЈКО ТАНАСИЈЕВИЋ
Ревитализација и поузданост роторног багера ER-1250 17/1,5

  doi:10.5937/tehnika1401043V  

7. МИЛАДА МАТАРАЏИЈА
Симулација триаксијалног CD опита “Кошевских слојева” примјеном soft soil модела у софтверском програму PLAXIS

  doi:10.5937/tehnika1401051M  

8. ВЛАДИСЛАВ МАТКОВИЋ, ВАСО МАНОЈЛОВИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ, БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, ЗВОНКО ГУЛИШИЈА,  ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ
Optimal Conditions of Vacuum Distillation Process for obtaining the High Grade Pure Magnesium

doi:10.5937/tehnika1401058M

  МАШИНСТВО

9. ВЛАДИМИР ТОДИЋ
Одређивање трошкова производње и услуга применом АБЦ методе

  doi:10.5937/tehnika1401065T  

10. БРАНКО ПЕЈОВИЋ, ВЛАДАН МИЋИЋ, МИЛОРАД ТОМИЋ, ВЛАДИМИР ДАМЈАНОВИЋ, МЛАДЕН ИГЊАТОВИЋ
Решавање и представљање једног термодинамичког проблема применом механичке и електричне аналогије

  doi:10.5937/tehnika1401069P  

11. ДУШКО САЛЕМОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ДЕДИЋ, БОЈАН БУЛИЋ

  Прорачун постројења са сувим врећастим филтером TTFP 6/220 у ад Ливница „Кикинда“
 doi:10.5937/tehnika1401076S
 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

12. ВАЊА БАЈИЋ, МИЛЕНКО ЂУРИЋ
Модификована метода интеграције за одређивање амплитуде основног хармоника мјерног сигнала за потребе релејне заштите

  doi:10.5937/tehnika1401085B  

13. МИТАР СИМИЋ
Модел суперкондензатора са експерименталном верификацијом резултата симулације

doi:10.5937/tehnika1401091S 
14. СЛОБОДАН АЛЕКСАНДРОВ, ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, САША НИКОЛИЋ, СТАНИША ПЕРИЋ
Моделирање, симулација и верификација модела индустријског робота

doi:10.5937/tehnika1401096A  

САОБРАЋАЈ     

15. ВЛАДИМИР ЂОРИЋ   
Истраживање тренутних емисија издувних гасова возила на уличној мрежи

  doi:10.5937/tehnika1401107D  

16. ВЛАДЕТА ЧОЛИЋ, ЗЛАТКО ХРЛЕ, КАТАРИНА ВУКАДИНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР РАДОЊИЋ, ДАНИЈЕЛА ПЈЕВЧЕВИЋ, ИВАНА ВУКИЋЕВИЋ
Техничко-технолошке карактеристике лука и пристаништа на унутрашњим пловним путевима Србије

  doi:10.5937/tehnika1401115C

17. ДУБРАВКА ВУКОВИЋ
Вишекритеријумски избор подсистема ЈГТП од стране друштвене заједнице: Студија случаја „Беовоз“

  doi:10.5937/tehnika1401121V  
  MЕНАЏМЕНТ

18. ДАРКО БОЖАНИЋ, ДРАГАН ПАМУЧАР
Израда базе правила fuzzy логичког система за подршку одлучивању агрегацијом тежина премиса правила

  doi:10.5937/tehnika1401129B  

19. ВИДАК ЛАБОВИЋ
 
Улога и значај интегрисаних комуникација у раду локалне управе
 doi:10.5937/tehnika1401139L  

20. АГНЕШ БОЉЕВИЋ, ЈЕЛЕНА ПРЕМОВИЋ, ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСИЋ

  Људски ресурси као фактор креирања конкурентских предности туристичких предузећа
 doi:10.5937/tehnika1401145B 
     КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА  

21. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ
The Importance of Fire Simulation in Fire Prediction

d oi:10.5937/tehnika1401153J  

22. АЛЕКСАНДРА НАСТАСИЋ, МАНОЈЛО КОСТИЋ, КОВИЉКА БАЊЕВИЋ
Значај обуке за одрживи раст: Пример имплементације Шест сигма концепта

  doi:10.5937/tehnika1401159N   

23. ГОРАН ОРАШАНИН, ДРАГАН РИСТИЋ, ДАЛИБОР ВЛАШКИ, БРАНКО ВУЧИЈАК

 Development of Methodology for Evaluation and Real Water Loss Reduction in Water Supply  System in Transition Countries
 doi:10.5937/tehnika1401167O  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs