Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Књиге


Друга међународна тематска монографија

The Role of Green Economy Transition
in Green Growth and Environmental
Protection

У монографији, издању Научно стручмог друштва за заштиту животне средине Србије ECOLOGICA, обима 266 страна, публиковани су радови сврстани у десет поглавља. Радови објављени у монографији баве се важним областима примене постулата Зелене економије у циљу транзиције ка Зеленом расту. Уредници монографије су емеритус проф. др Лариса Јовановић, проф. др Вадим Ермаков, проф. др Сергеј Остроумов.

 

ГРАЂЕВИНСКИ КАЛЕНДАР 2021
Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
Тел 011/3241-656, 011/3242-589

У Грађевинском календару 2021, издању Савеза грађевинских инжењера Србије, публикована су четири рада. Два рада се баве проблематиком одрживог развоја и рециклирања, један рад третира регулативу, а један има за циљ побољшање тренутног концепта пројектовања темеља. Поред радова, у Грађевинском календару,  штампан је и текст који се односи на 175. година Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и извештај и закључци са Осмог међународног саветовања "Земљотресно инжењерство и Геотехнички аспекти грађевинарства" одржаног у Врњачкој Бањи у новембру 2021. године. 

 


 

ОСНОВИ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА 
Аутори: Мића Јовановић, Јован Јовановић

Издавач: Удружење хемичара и технолога Србије
тел: 011/3230-455

У књизи Основи технолошког пројектовања представљени су прво општи, а затим и појединачни елементи пројектовања. Појединачна питања су, по правилу, разјашњавана приликом прве појаве.

Књига има седам глава које се баве: уводом у пројектовање, процесом пројектовања, карактеристикама процесне индустрије, односом развоја и пројектовања, техноекономским пројектима, елементима технолошких пројеката и оруђима пројектаната. 

 

 


РЕЧНИК ШУМАРСКИХ ТЕРМИНА
Издавач: Удружење шумарских инжењера 
и техничара Србије
тел: 011/3232-327

Енглеско - српски и српско - енглески Речник шумарских термина аутора мр Ане Тонић садржи око 6400 термина на српском и преко 6500 термина на енглеском језику и велики број алтернативних и синонимних термина. Резултат је дугогодишњег рада ауторке са студентима и сарадње са професорима Шумарског факултета и другим стручњацима из области шумарства. "Мултидисциплинарни приступ газдовању шумама, наглашене општекорисне функције шума и одрживо газдовање свим обновљивим изворима, као и развој технологије и механизације шумарства, уносе стално нове термине. Искуства и тешкоће у коришћењу стране литературе на енглеском језику, као и потреба брзог укључивања стручњака у токове научног и стручног прогреса, указали су на потребу издавања стручног речника, са циљем да се омогући лакша комуникација и учешће на међународним конгресима и симпозијумима и објављивање радова у међународним часописима" - из Предговора.    

 


ЈУБИЛАРНО ИЗДАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ КАЛЕНДАРА

   Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
   тел: 011/3241-656      
 

Ове године се навршава 50 година од излажења првог Грађевинског календара. На почетку свог излажења Календар је замишљен као својеврстан инжењерски приручник. Покренут је на иницијативу Милутина Максимовића, тадашњег председника Савеза грађевинских инжењера и техничара и једног од водећих стручњака из области грађевинарства након Другог светског рата. Функцију главног и одговорног уредника Грађевинског календра, осим њега, обављали су и Антун Ђерки, Влатко Брчић, Милан Миливојевић, Бранислав Војиновић и Младен Улићевић, да би од 2007. године до данас ту дужност обављао Михаило Мурављов. У оквиру Грађевинског календара 2018 публиковано је 10 актуелних и оригиналних научних радова. Реч је о радовима из области материјала, конструкција, технологије, хидротехнике, путоградње и др, при чему су сви конципирани тако да буду у линији примене научно стручних домета у свакодневној инжењерској пракси. Кроз ово издање Грађевинског календара настојало се да буде сачувано високо место за које се Kалендар током претходног времена изборио у стручној публицистици.

САДРЖАЈ    


 

БИОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН
ГРАФИЧКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
Монографија
Издавач: Савез графичких инжењера и техничара Србије 

У издању Савеза графичких инжењера и техничара Србије публикован је "Биографски лексикон графичких радника Србије".

Лексикон води читаоца кроз историју штампарства Србије и подсећа на њено богатство и трајање, показујући где је била и које значајно место и значајне људе у еврпским оквирима има.

У другом делу ове књиге представљене су биографије неких од посвећеника и прегалаца графичког умећа са нашег простора.

 

 


БИБЛИОГРАФИЈА undefined
ЧАСОПИС "ИЗГРАДЊА"
Издавач: Удружење "Изградња"

Библиографија часописа "Изградња", који ове године обележава 70 година излажења, обухвата комплетан регистар чланака  који су у овом часопису публиковани од његовог оснивања. Одлука о оснивању часописа донета је 1946. године, а прва свеска се појавила као двоброј "Грађевинског билтена". Седамдесет година трајања је дуг период, у коме је часопис постао својеврсна институција. Врло је мало јавних гласила, посебно стручних, доживело тако дуг период излажења. Поред регистра чланака, у оквиру Библиографије, публикован је и регистар аутора, који су публиковали у овом часопису. 

 

 


САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ - 140 ГОДИНА
МОНОГРАФИЈА
Издавач: СИТС

Приређивачи ове хронике о удруживању, раду и активностима инжењера и техничара Србије -  од прве Дружине, као једне од првих асоцијација у нашој земљи и на ширем простору, до данашњих дана Савеза и његове четрдесет четири чланице широм Србије, са више десетина хиљада чланова - настојали су да значај и величину деловања и резултате ове асоцијације техничке интелигенције Србије конкретније осветле и приближе, не само инжењерима већ и многим другима.

 


ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА САВЕЗА МАШИНСКИХ
И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ИНЖЕЊЕРА И
ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
МОНОГРАФИЈА
Издавач: СМЕИТС
тел: 011/3230-041

Поводом обележавања 60 година Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије публикована је посебна Монографија у којој је приказан развој асоцијације, презентоване најзначајније чињенице и активности Савеза од оснивања па до данас. Презентован је и рад и активности колективних чланица Савеза, као и постигнути резултати и признања.

Монографија

 


ГРАЂЕВИНСКИ КАЛЕНДАР 2017
Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656

У оквиру Грађевинског календара 2017, издања Савеза грађевинских инжењера и техничара Србије, публиковано је поред информативних садржаја и 12 актуелних и оригиналних радова. И у овом издању Календара се настојало да он представља својеврсни инжењерски приручник. Сви публиковани радови су тако конципирани да буду на линији примене научно-стручних домета у свакодневној инжењерској пракси.

Кроз ово издање Грађевинског календара настојало се да буде сачувано високо место за које се Kалендар током претходног времена изборио у стручној публицистици.


ВЕК ТИТАНА У ПРИРОДНИМ НАУКАМА
Ноо издање у оквиру Мале библиотеке Популарне науке
Аутор: Радмило Иванковић
Издавач: Инжењерско друштво за корозију
Тел: 011/3230-028

Из рецензије "Рукопис под називом Век титана у природним наукама успешна је историјска ретроспектива развоја науке и фолософије, почевши од древних грчких и римских тековина, преко ренесансних, с посебним подробнијим приказима достигнућа XVII века, која се налазе у основи потоњег развоја науке и фолософије у наредна два столећа. За читаоце ће бити нарочито занимљиви описи живота и рада протагониста тих великих идеја, који садрже мноштво корисних података. Излагања садрже прилоге, као што су скице, фотографије, цртежи, каквима се употпуњује слика великих стваралаца, које је писац сасвим оправдано означио већ у наслову списа као титане у природним наукама" проф. др Радомир Ђорђевић


ИСТИНА О УРАНУ
Аутор: Радомир Ковачевић
Издавач: Инжењерско друштво за корозију, ИТНМС,
КЦС ИМР "Др Драгомир Карајовић", Аlbion Books
Тел: 011/3230-028 

Из рецензије "Књига представља стручну и промишљену синтезу укупних савремених сазнања и достигнућа у овој области и даје значајан дорпинос у решавању  бројних проблема заштите здравља радника и становника.

По тематици коју обрађује, ширини захватања, начину излагања и систематичности презентовања, једна је од првих те врсте у нашој стручној литератури и од изузетног је теоријског и практичног значаја." 


ГРАЂЕВИНСКИ КАЛЕНДАР 2016
Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије

тел: 011/3241-656  

У оквиру Грађевинског календара 2016, издања Савеза грађевинских инжењера и техничара Србије, публиковано је поред информативних садржаја и 9 актуелних и оригиналних радова из области конструкција, као и из геотехнике, саобраћајница и геодезије, при чему су они тако конципирани да буду на линији примене научно - стручних домета у свакодневној инжењерској пракси.

Кроз ово издање Грађевинског календара настојало се да буде сачувано високо место за које се Kалендар током претходног времена изборио у стручној публицистици.

 


ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ МОДЕЛА ИЗВРСНОСТИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Аутор Текић Јасмина
Издавач: ЈУСК
тел:
 011/3236-266 

У овој Монографији је изложен развијени модел изврсности за област услуге стоматолошке здравствене заштите. Он представља више-нивовски модел за оцену, праћење и унапређење квалитета услуге стоматолошпке здравствене заштите.

Овај модел је тестиран на репрезентативном узорку домова здравља у нашој земљи. Унапређење квалитета услуга је императив тренутка, а посебно услуга у здравству, Из тих разлога ова Монографија представља не само научни допринос овој области већ и модел како треба реализовати пројекат Изврсности за СЗЗ за конкретну организацију.


АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ПРИНЦИПИ КОНВЕРЗИЈЕ И СКЛАДИШТЕЊА
Аутор: Бранимир Гргур
Издавачи: ИТНМС и Инжењерско друштво за корозију
тел: 011/3230-028

"Употреба необновљивих извора енергије угља, нафте и деривата нафте, као и природног гаса, од индустријске револуције крајем 18-тог и почетком 19-тог века, а која траје и данас, је довела до енормне емисије гасова који формирају ефекат стаклене баште. На данашњем ступњу развоја цивилизације, употреба необновљивих извора енергије се не може прекинути, али се емисија штетних гасова стаклене баште може значајно смањити рационалнијим трошењем, повећањем енергетске ефикасности и повећаним коришћењем алтернативних, посебно обновљивих извора енергије. Циљ ове књиге је да укаже на потенцијале, као и на основне принципе конверзије и акумулације енергије добијене из алтернативних извора са освртом на расположиве потенцијале Републике Србије." 


ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ НАУКЕ 
НА РАЗМЕЂИ XIX И XX ВЕКА
Аутор: Радмило М. Иванковић
Издавач: Инжењерско друштво за корозију
тел: 011/3230-028

Треће издање у оквиру Мале библиотеке популарне науке  

Из рецензије проф. др Радомира Ђорђевића "Писац даје неопходну ретроспективу развоја научних и просветних институција Срба у XIX веку и остветљава посебно развој највиших установа просвете и науке грађених по узору на европске. Најпре је приказан живот и рад Михајла Пупина, потом Николе Тесле, затим Михаила Петровића и најзад Милутина Миланковића - у одговарајућем историјском контексту. Писац с правом истиче да је познавање тековина науке важно за научнике уопште који црпе из традиције многе важне идеје које даље развијају....Веома јасно и приступачно су представљене главне идеје и достигнућа наших знаменитих научника, који су постали познати широм света због својих генијалних достигнућа, открића која су довела до преображаја културе и цивилизације..."


AРХУСКА КОНВЕНЦИЈА И ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МОНОГРАФИЈА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Аутори: проф. др Лариса Јовановић
проф. др Владан Јолџић, проф. др Ђорђе Јовановић
Издавач: ECOLOGICA
тел: 011/3244-248

Монографија "Архуска конвенција и демократизација у области животне средине" у издању Научно стручног друштва за заштиту животне средине ECOLOGICA намењена је широком кругу читалаца: свим стручњацима из интердисциплинарних наука о заштити животне средине, инжењерима, истраживачима, технолозима, хемичарима, геохемичарима, биолозима, биогеохемичарима, као и студентима и постдипломцима. Ово монографско дело реализовано је у оквиру истраживања и као резултат рада на пројекту Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије "Развој еколошке свести и информисаности јавности у Републици Србији о питањима животне средине у складу са Архуском конвенцијом". 

 


ИНТЕГРАЦИЈА ПРОИЗВОДНИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 
Монографија
Аутори: Видосав Мајсторовић, Срђан Живковић
Издавач: Јединствено удружење Србије за квалитет
тел: 011/3236-266
 


Ова Монографија је настала као научно-стручни  одговор аутора на нека од најважнијих питања компетитивности производних компанија у комплексном глобалном пословном окружењу, које се данас базира на е-платформама, као што је ПЛМ концепт. Такође су овде дати оквири програма Хоризонт 2020, Manufacture, као и Индустрија 4.0. Посебну тежину овој Монографији даје национални програм Manufacture Србија за период 2010-2020.

    


 ВЕКОВИ КЛАСИЧНЕ ФИЗИКЕ
 МОНОГРАФИЈА
 Аутор: Радмило М Иванковић
 Издавач: Инжењерско друштво за корозију 
 тел: 011/3230-028       

 

Друго издање у оквиру Мале библиотеке популарне науке                                      

Из рецензије "Писац је приказао подробно и у историјском контексту све стране Њутнове стваралачке делатности, као и специфичну природу Њутнове генијалности. Упознајемо се и са природом саме науке, у којој се доспева на разним странама до извесних резултата, те је често врло тешко разграничење доприноса појединих научника...

Преглед постњутновског развоја физике употпуњен је подацима који га чине врло корисним за оне који улазе у свет модерне физике. Аутор је изложио развој идеја у физици у ширем контексту прилика, приказујући живот и рад физичара у сплету разних друштвених околности  које су и омогућавале тај развој" проф. др Радомир Ђорђевић

Садржај  


  МЕРНЕ ЈЕДИНИЦЕ И СЛАВНИ ФИЗИЧАРИ
  Аутори: Радмило Иванковић, Бранислав Бошковић
  Издавач: Инжењерско друштво за корозију
  тел: 011/3230-028         

 

Прво издање у оквиру Мале библиотеке популарне науке 

Из рецензије проф. др Драгутина Саломона: "У овом делу су представљени сви физичари чија имена носе поједине мерне јединице, од Ампера до Сиверта, укључујући и Николу Теслу. 

У биографијама су, за сваког од њих, дати основни биографски подаци и приказ њихових научних доприноса. При томе је посебан нагласак стављен на приказе и резултате њихових истраживања на основу којих су одговарајуће мерне јединице добиле њихова имена." 

Садржај   

              


СТРАТЕГИЈСКИ ЗНАЧАЈ И ПРИМЕНА АРХУСКЕ
КОНВЕНЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Монографија
Издавач: Научно стручно друштво за заштиту
животне средине Србије "ECOLOGICA"
тел: 011/3244-248

Успешна имплементација Архуске конвенције од великог је значаја за Републику Србију у моменту приступања интегративним токовима ЕУ.

Ова монографија има за циљ сагледавање одредаба и механизама Архуске конвенције са многих аспеката и конципирање синтезе из многих научних области за бољу примену у пракси. Са тим циљем је направљена и упоредна анализа примене Архуске конвенције у земљама Европске уније и окружења. 

                                                   


 

ГРАЂЕВИНСКИ КАЛЕНДАР 2015
Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656  

У оквиру Грађевинског календара 2015, издања Савеза грађевинских инжењера и техничара Србије, публиковано је поред информативних садржаја и 9 актуелних и оригиналних радова из области материјала, конструкција, контроле и обезбеђења квалитета и геодезије, при чему су они тако конципирани да буду на линији примене научно - стручних домета у свакодневној инжењерској пракси.

Кроз ово издање Грађевинског календара настојало се да буде сачувано високо место за које се Kалендар током претходног времена изборио у стручној публицистици.

     


 

МОСТОВИ
Аутор: проф. др Миленко Пржуљ
Издавач: Удружење "Изградња"
тел 011/3243-563, mailto:izgradnja@sezampro.rs      
     

У издању Удружења "Изградња" из штампе је изашла књига "Мостови" аутора проф. др Миленка Пржуља. Књига обима 720 страница садржи 15 поглавља која обухватају теме из подручја конципирања, пројектовања, конструисања, поузданости, грађења, господарења и обнове. 
Из предговора "Цјелокупна наука о мостовима јединствена је без обзира на материјал, намјену и статички систем...Мост настаје као композиција морфолошко-геолошко-хидролошких својстава простора у којем се остварује, примјене материјала, облика, технологије грађења, сигурности, трајности, економичности и интерполације у амбијент који га окружује.. Пројектовање мостова је мисаоно креативан чин...Књига "Мостови" је намјењена студентима грађевинских факултета, те инжењерима који пројектују, граде, одржавају и обнављају мостове." 

  


ОДРЖИВИ МАКРЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ


Монографија националног значаја
Аутори: доц. др Зоран Чајка, проф. др Лариса Јовановић
Издавач: ECOLOGICA
тел: 011/3244-248 mailto:ecologica@open.telekom.rs

Из предговора: "Циљ монографије је да прикаже принципе модерног одрживог маркетинг менаџмента који се заснива на научном мултидисциплинарном приступу еколошког менаџмента и савременог маркетинг концепта. Одрживи маркетинг менаџмент захтева примену проактивних стратегија од којих ће користи имати индустрија, потрошачи и животна средина. Такве стратегије морају се усмерити ка редефинисању потреба и жеља потрошача према одрживим производима и услугама. Улога одрживог маркетинга јесте да идентификује и развије такве производе и услуге који ће задовољити потребе потрошача, али који неће негативно утицати на животну средину и здравље становништва у будућности."      

 


КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НОВИХ ВРСТА ВАТРОСТАЛНИХ
БЕТОНА: СВОЈСТВА И ПЕРФОРМАНСЕ
Аутори: Ања Терзић, Љубица Павловић, Загорка Аћимовић Павловић
МОНОГРАФИЈА
Издавач: Савез инжењера металургије Србије
mailto:info@metalurgija.org.rs

Из предговора: "Монографија "Карактеризација нових врста ватросталних бетона: својства и перфомансе" се бави проучавањем утицаја микроструктуре на својства нових врста бетона пројектованих на бази синтетичких агрегата (електро-топљеног корунда и калцинисаног боксита), високо-алуминатног цемента и адитива.
Један од циљева истраживања је било утврђивање зависности између микроструктуре и најважнијих физичких, термомеханичких и термичких својстава и параметара процеса синтеровања бетона, јер у литератури постоји мали број података о утицају микроструктуре на својства ватросталних бетона који као агрегате садрже боксит и корунд"

 


 

УТИЦАЈ ХЕМИЈСКОГ САСТАВА И УСЛОВА ОЧВРШЋАВАЊА
НА МИКТРОСТРУКТУРУ И СВОЈСТВА ЛЕГИРАНИХ БЕЛИХ
ГВОЖЂА ОТПОРНИХ НА ХАБАЊЕ - МОНОГРАФИЈА
Аутор: Мирјана Филиповић
Издавач: Савез инжењера металургије Србије
mailto:info@metalurgija.org.rs

Из предговора "Постизање оптималних техноекономских параметара намеће потребу да се при развоју савремених металних материјала, својства материјала пројектују према специфичним експоатационим условима. Услед тога, у домену материјала отпорних на хабање, актуелан је развој великог броја различитих типова легура"
Монографија ауторке проф. др Мирјане Филиповић обухвата шест поглавља:


ВАТРОСТАЛСТВО, ДАНАС И СУТРА
МОНОГРАФИЈА
Уредник: Вукоман Јокановић
Издавач: Савез инжењера металургије Србије
mailto:info@metalurgija.org.rs

Из предговора: "Монографија: "Ватросталство, данас и сутра" реализована је под покровитељством Научно - стручног одбора Првог регионалног округлог стола РОСОВ 2012, одржаног у Новом Саду 22. и 23.11.2012. године. После више од 20 година то је био први скуп експерата, добављача и потрошача ватеросталног материјала на регионалном нивоу. Организован је по принципу пленарних предавања и предавања по позиву, која су постала саставни део ове Монографије.

Монографија даје веома занимљиве пресеке свих аспеката ватросталства и вредне доприносе у којима се укрштају класичне технологије и нанотехнологије и у овој области, као генератори њеног будућег развоја" 

                                                     


 

ГРАЂЕВИНСКИ КАЛЕНДАР 2014
Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656

Грађевински календар 2014, гласило Савеза грађевинских инжењера Србије осим информативног садржаја, садржи актуелне и оригиналне радове. У овом Грађевинском календару заступљени су радови из области материјала, конструкција, асеизмичког грађења, путоградње, хидротехнике, организације радова, као и са подручја акредитације лабораторија и контроле квалитета.

У Календару су публиковани и закључци са VIII Научно - стручног међународног саветовања "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља", V Научно - стручног међународног саветовања "Геотехнички аспекти грађевинарства" и информација и одржаној конференцији Друштва за испитивање материјала и конструкција Србије "Фасаде и кровови у зградарству".


ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ЗА ФАРМАЦЕУТСКИ ЛАНАЦ СНАБДЕВАЊА
МОНОГРАФИЈА
Аутори: Валентина Маринковић, Видосав Мајсторовић
Издавач: ЈУСК
Тел: 011/3236-266                                          

Монографија "Интегрисани менаџмент системи за фармацеутски ланац снабдевања" је настала као научно стручни одговор аутора на нека од најважнијих питања компетитивности фармацеутских производних компанија у комплексном глобалном пословном окружења. Поред теоријских поставки концепта интегрисаних менаџмент система у монографији је дат приказ њихове примене кроз развијени модел за ову област у нашој земљи.

Пословна стандардизација и примена најбоље менаџмент праксе је најдаље отишла у фармацеутској индустрији, највише због карактера њених производа. Монографија даје модел за поставку и развој истраживања у овој области у нашој земљи.                                                                                                                                 


90 ГОДИНА НАСТАВЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ ГЕОЛОГИЈЕ
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ И 40 ГОДИНА
СМЕРА ЗА ГЕОТЕХНИКУ
Монографија
Издавач: Друштво геолошких инжењера и техничара Србије
 и Рударско геолошки факултет

Јубилеј 90 година наставе инжењерске геологије на Универзитету у Београду и 40 година Смера за геотехнику обележен је између осталог издавањем и пригодне монографије, чији циљ је био да  евоцира битне догађаје и учеснике у импозантној историји београдске инжењерскогеолошке и геотехничке школе. 

У Монографији је приказан развој наставе геологије од самих почетака па до савремених програмских садржаја, дате су информације о настави на различитим смеровима, о сарадњи са другим факултетима и високошколским и научним установама, међународној сарадњи, као и биографије наставника и стручних сарадника, преглед магистратура и доктората одбрањених из ове области и спискови дипломаца.

Испред приређивача ове Монографије био је веома амбициозан задатак, да за релативно кратко време прикупе и систематизују што више изворне грађе и презентују је стручној јавности, у чему су више него успели.


ГРАЂЕВИНСКИ КАЛЕНДАР 2013
Издавач: Савез грађевинских инжењера Србије
тел: 011/3241-656

Из предговора: "Следећи ранију, у пуном смислу афирмисану уређивачку политику Грађевински календар 2013, осим информативног садржаја, садржи актуелне и оригиналне радове са већег подручја градитељства.

Заступљени су радови из области материјала, челичних, алуминијумских, бетонских и дрвених конструкција, заваривања и асеизмичког грађења, као и радови из области геотехнике, саобраћаја, хидротехнике, геодезије и организације радова и менаџмента."

 


ПРОИЗВОДЊА БЕЗ ШКАРТА
Монографија
Аутори: Видосав Мајсторовић, Татјана Шибалија
Издавач: Јединствено удружење Србије за квалитет
тел: 011/3236-266

Монографија "Производња без шкарта" је настала као одговор на питање компетитивности производних компанија у све комплекснијем глобалном индустријском окружењу. Поред теоријских поставки концепта производње без шкарта, у монографији је дат приказ примене напредних метода, алата и техника инжењерства квалитета у циљу реализације ове парадигме. Такође приказан је и део оригиналних научних истраживања у смислу унапређења постојећих и развоја потпуно нових метода за унапређење квалитета процеса и производа, са циљем унапређења тренутног стања истраживања и њихове примене у овој области. 


 СПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ПРАКСИ

Аутор: проф. др Мирослав Дебељковић
Издавач: Удружење "Изградња
"
тел: 011/3243-563

Књига "Спрегнуте конструкције у пракси" аутора проф. др Мирослава Дебељковића је у потпуности написана и сви примери у њој су урађени по методи дозвољених напона.
Књига обима 450 страна обухвата четири поглавља: Теорија спрегнутих конструкција, Спрегнуте конструкције у зградарству, Стубови у спрегнутој конструкцији и Спрегнуте конструкције у мостоградњи. Инжењер конструктер ће, уз помоћ ове књиге, бити у стању да се ухвати у коштац са израдом пројекта спрегнуте конструкције, чак иако се тиме није бавио.


ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ПЛАСТИЧНИХ МАСА У СРБИЈИ
Монографија
Издавач: Удружење хемичара и технолога Србије
                Привредна комора Србије
 

Мотивисани чињеницом да у Србији скоро две деценије нија рађена озбиљна дијагностика статуса производње и прераде пластичних маса, те сходно томе не постоји ни сазнање о актуелном потенцијалу ове индустријске области, Удружење хемичара и технолога Србије и Удружење за хемију, фармацију, гуму и индустрију неметала при ПКС приступили су изради монографије под насловом "Производња и прерада пластичних маса у Србију"

Монографија обима 280 страна А4 формата садржи текстове са обиљем информација од интереса за браншу, који су распоређени у седам тематских целина. Други део Монографије садржи каталог произвођача и прерађивача пластике у Србији, који у сажетој и порегледној форми садржи информације о 185 предузећа, која се баве производњом и прерадом пластичних маса у Републици Србији.


60 ГОДИНА САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА МЕТАЛУРГИЈЕ
Монографија
Издавач: Савез инжењера металургије Србије

Из предговора: "Ова Монографија представља кратак преглед активности Савеза инжењера металургије од оснивања 1952. године па до данас. Значајан јубилеј 60. година од формирања Друштва инжењера и техничара рударско - металуршке струке па до Савеза инжењера металургије Србије представља несумњив допринос инжењерској струци који су остварили активни чланови и руководство својим волонтерским радом, несебичним прегалаштвом и израженим ентузијазмом, нарочито у развојном периоду....."


КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА - МОНОГРАФИЈА
Уредници: проф. др Гулишија Звонко, проф. др Лачњевац Часлав
Издавачи: ИТНМС И ИДК
тел: 063/833-9184

"Монографија "Корозија и заштита материјала" обима 842 стр, у издању Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина и Инжењерског друштва за корозију је замишљена као увод у појам и врсте корозије и технологије површинске заштите конструкционих материјала од корозије и с њом повезаних оштећења. Из тих разлога ова публикација представља приказ свих електрохемијских и хемијских аспеката корозије и заштите материјала, како са теоријског тако и са практичног аспекта. Публикација се одликује великим бројем примера из праксе, који ће омогућити стручњацима различитих струка да пронађу оно што их интересује.

Монографија се састоји из 18 поглавља чији аутори су уважени професори и научни радници са пет Универзитета и шест Института и стручњаци из области корозије и заштите материјала са територије бивше Југославије.."

Опширније - теме


КВАЛИТЕТ У СРБИЈИ - ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА
50. година Националне организације за квалитет ЈУСК - Монографија
Аутори: проф. др Видосав Мајсторовић, проф. др Валентина Маринковић
Издавач: ЈУСК
тел: 011/3236-266

Поводом обележавања јубилеја 50 година националне организације за квалитет ЈУКС је издао монографију у којој је дат историјат и резултати рада организације. Јединствено удружење Србије за квалитет је формирано у мају 1962. године. Тих година је квалитет на Далеком истоку био стратешка пословна орјентација, у Северној Америци и Европи, он је био производна функција чији задатак је био да спречи појаву шкарта, изузев војне индустрије где је имао превентивну улогу - обезбеђење квалитета. ЈУСК је пета национална организација формирана у Европи у то време. Може се рећи да је 50 година рада и развоја националне организације за квалитет истовремено представља и историју покрета за квалитет у нашој земљи.


 ГРАНСКИ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТ У
 ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ И ПРИМАРНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПРОИЗВОДЊИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ХРАНЕ
 Монографија националног значаја
 Аутори: Лариса Јовановић, Драгана Пешић Микулец,
 Иван Павловић
 Издавач: ECOLOGICA
 тел: 011/3244-248

Монографија "Грански стандарди квалитета и безбедност у прехрамбеној индустрији и примарној производњи" је резултат рада мултидисциплинарног тима коаутора који су унели своје дугогодишње искуство у различитим научним областима. Актуелност ове монографије лежи у чињеници да је Европска унија од јануара 2006. године увела забрану увоза свих прехрамбених производа из земаља у окружењу без сертификата HACCP система и (или) серије стандарда ISO 22000:2005.

Сврха ове монографије је у детаљном приказу свих фаза имплементације HACCP система од анализе ризика и дефинисања критичних контролних тачака до састављања документације после верификације увођења HACCP. Мултидисциплинарни прилаз при анализи ризика укључује све врсте потенцијалне контаминације. Наведени су и сви извори контаминације из различитих сфера животне средине.


 РАЗВОЈ МОДЕЛА ИНТЕЛИГЕНТНОГ ПРОЈЕКТАНТА
 ПРОИЗВОДНИХ  ПРОЦЕСА НА БАЗИ TAGUCHI МЕТОДА
 Аутор: др Шибалија Татјана 
 Издавач: Јединствено удружење Србије за квалитет
 Тел: 011/3236-266

Монографија даје приказ резултата оригиналних научних истраживања која су спроведена у оквиру израде докторске дисертације ауторке на Машинском факултету у Београду. Идеја за настанак општег интелигентног модела за пројектовање производних процеса на бази више критеријума који је приказан у овој монографији рођена је у циљу проналажења одговора на практичне проблеме у пројектовању и управљању производним процесима у високо комплексном напредном индустријском окружењу. 

 


СРПСКИ АРХИТЕКТИ 2000-2010
 Аутор: Ана Ковенц Вујић
 Издавач: ИКС и Друштво архитеката Београда
 тел: 011/3230-059

Из рецензије др Александра Кадијевића: "У сарадњи са Инжењерском комором Србије и Друштвом архитеката Србије, арх. Ана Ковенц Вујић је амбициозно иницирала и успешно приредила исцрпну промотивну монографију "Српски архитекти 2000-2010".

Као својеврсни документ о дометима савремене српске архитектуре, превасходно посвећен делатности средње генерације пројектаната, књига представља користан прилог јавној популаризацији и стручној проблематизацији њихових идеја, инаугурисаних у уводној деценији двадесетпрвог столећа".

 


КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА
Аутори: Миомир Павловић, Душан Станојевић, Сретен Младеновић
Издавач: Технолошки факултет Зворник и УИСКОЗАМ
тел: 011/3230-028

Недостатак литературе у области корозије и заштите материјала, у којој би тежиште било научно фундирано и померено од у литератури присутних описа појавних облика и ефеката корозије, ка термодинамичким и кинетичким законитостима које условљавају појаву корозије, али и дају могућност закључивања о интензитету девастације материјала у одређеној корозионој средини, је био један од подстицаја за израду ове књиге.

Рукопис књиге "Корозија и заштита материјала", обима 476 стр, је подељен у десет поглавља. Књига је садржајно усмерена према електрохемијској корозији и заштити материјала, пошто је то по важности свакако доминантан сегмент корозионе науке, али такође обрађена је и корозија неметалних материјала (грађевински материјали, керамика, стакло, емајл, графит, полимерни материјали итд).

Жеља аутора је била да поред првенствено теоријско - научног, ова књига има и практични значај, због приказаних практичних решења, кроз информације и бројне табеле у којима су приказани резултати корозионог понашања одређених материјала у конкретним корозионим срединама.


ПРИНЦИПИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У РЕШАВАЊУ
ГЛОБАЛНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА
Аутор: проф. др Лариса Коломејцева Јовановић
Издавач ECOLOGICA,  011/3244-248

Глобализација еколошких проблема због загађења животне средине у свим сферама у целини захтева брзо реаговање и ангажовање у санацији постојећих еколошких проблема и превентиви таквих проблема у будућности у складу са принципима одрживог развоја. Одрживи развој је глобални циљ који има за сврху удовољење потреба садашњих генерација без угрожавања могућности будућих нараштаја да испуне властите потребе.

У Републици Србији недостају школовани кадрови у сектору анализе и заштите животне средине. Ширење система високошколског образовања у области наука о животној средини и заштити животне средине постаје императив за анализу и решавање еколошких проблема у земљи.

Садржај књиге проф. др Ларисе Јовановић у издању Научно стручног друштва за заштиту животне средине Републике Србије ECOLOGICA, има посебан значај јер је намењен не само особама које су професионално усмерене на заштиту животне средине, него и свим другим групама становништва које желе да упознају ову проблематику без обзира на своју ужу делатност.


ГРАЂЕВИНСКИ КАЛЕНДАР 2012.
Издавач: СГИС, 011/3241-656

У Грађевинском календару 2012. издању Савеза грађевинских инжењера Србије осим информативног садржаја, публиковани су актуелни и оригинални радови са практично свих подручја градитељства. Заступљени су радови из најшире области материјала и конструкција, као и радови из области саобраћаја, хидротехнике и организације радова и менаџмента.

Следећи традицију и ово издање Гређевинског календара је садржински конципирано тако да се домаћој стручној јавности презентују радови који ће превасходно бити на линији градитељске струке, тј. на линији примене научно стручних домета у свакодневној пракси пројектовања и извођења грађевинских објеката.

У жељи да се одговори и информативној функцији у овом Грађевинском календару дати се и закључци са 7. научно стручног саветовања "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља", извештај и закључци са 4. научно стручног саветовања "Геотехнички аспекти грађевинарства", као и извештаји и закључци са два међународна симпозијума.


ПРЕВЛАКЕ ЛЕГУРА ЦИНКА -
ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКО ДОБИЈАЊЕ И КОРОЗИОНА СТАБИЛНОСТ
Аутор: Јелена Б. Бајат
Издавач: СИТЗАМС 011/3230-028

Избор садржаја ове књиге је заснован на савременим поступцима заштите челика и гвожђа од корозије применом разних врста превлака легура цинка, са посебним освртом на примени електрохемијски таложених превлака легура цинка са елементима групе гвожђа. Монографија је настала као резултат дугогодишњег истраживачког и педагошког рада аутора.

Ова књига може да буде од користи стручњацима из непосредне производње и истраживачима у научним институцијама, али са друге стране даје могућност коришћења као уџбеничког материјала за студенте мастер и докторских студија одговарајућих профила образовања.


ИНДИРЕКТНА МЕТОДА ОДРЕЂИВАЊА  ЕЛЕМЕНАТА (МЕТАЛА И НЕМЕТАЛА) У ВОДИ ЗА ПИЋЕ ИСПИТИВАЊЕМ КАМЕНЦА
Аутори: др Милош Рајковић, др Мирјана Стојановић, мр Гордана Пантелић
Издавач: СИТС, 011/3230-067

Монографија Индиректна метода одређивања елемената (метала и неметала) у води за пиће испитивањем каменца представља приказ оригиналне методе одређивања веома ниских концентрација елемената и једињења (неорганске природе) које се налазе у води, а која се не могу одредити класичном методом анализе воде.

Монографија је тематски подељена на следеће целине: 

Аутори су имали веома високе циљеве постављене у овом рукопису, да ширу научну и стручну јавност упознају са новом методом одређивања елемената и једињења неорганске природе у води за пиће, а такође и да допринесу поузданијем испитивању основног једињења опстанка живота-воде.


ГЕНЕРИСАЊЕ БУКЕ ДИЗЕЛ МОТОРА
Аутор: др Предраг Петровић
Издавач: СИТС 011/3230 - 067

Идеја о изради монографије под називом "Генерисање буке дизел мотора" проистекла је из више научно - истраживачких пројеката, извештаја, студија и других видова публиковања, из области буке дизел мотора, моторних возила и других звучних објеката, на којима је аутор радио у Институту Индустрије мотора Раковица  у сарадњи са многим институтима, факултетима и другим институцијама.
У монографији су систематизована дугогодишња теоријско - експериментална истраживања, како би се на овај начин резултати испитивања приказали  научно стручној и другој широј јавности.
Предмет истраживања је била бука дизел мотора са циљем да се утврде извори побуде, осетљивост делова на побуду, карактер акустичке емисије и на основу тога дају конкретни предлози за реконструкцију појединих компонената и испитиваног дизел мотора.


ГЕОТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИЦА
Аутори: Драган Чукић, Петар Анагности
Издавач: Удружење "Изградња"
тел: 011/3243-563

Књига "Геотехника саобраћајница" аутора Драгана Чукића и Петра Анагностија састоји се од тринаест поглавља: Увод, Основе саобраћајница-појмови и дефиниције, Фазе израде техничке документације, Геотехничка истраживања, Класификација тла, Доњи слој саобраћајница, Стабилизација-обрада постељице и подтла, Интеракција саобраћајнице и терена, Подужне геотехничке конструкције, Ископ материјала, Примена синтетика у геотехници саобраћајница, Примена грађевинске механизације, Геотехнички радови и заштита животне средине.

Књига је манењена студентима грађевинских факултета.

 


ГАЈЕЊЕ ШУМА И
Аутори: Љубивоје Стојановић, Милун Крстић
Издавач: Удружење шумарских инжењера и техничара Србије
                Шумарски факултет Београд 
                тел: 011/ 3232 - 327

Целокупна материја ове књиге подељена је у више поглавља. У првом делу изложена је материја о састојини, као основној еколошко-узгојној и газдинској јединици шуме. У даљем делу текста обрађена су два најзначајнија дела из области шумарске струке, у виду посебних поглавља: Методи природног обнављања шума и Нега шума.

Основна намена ове књиге је да, у првом реду, послужи као уџбеничка литература студентима основних студија, дипломских и докторских студија из области Гајења шума, али исто тако и као значајна стручна литература шумарским стручњацима у њиховом раду у шумарској оперативи.

 


КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА БЕТОНА И АРМИРАНОГ БЕТОНА
Аутори:   Сретен Младеновић, Миомир Павловић, Душан Станојевић
Издавач: СИТЗАМС, 011/3230 - 028
 

Ова књига представља увод у корозију и заштиту бетона и армираног бетона и први је део вишетомног уџбеника који се шире бави корозијом метала и технологијама заштите материјала од корозије.

У књизи су обрађене основне карактеристике бетона, фактори корозије бетона, класификација типова корозије бетона, појавни облици корозије бетона у разним срединама и под различитим условима, корозија армираног бетона, основе заштите бетона и армираног бетона од корозије.

Такође је обрађена корозија и заштита грађевинских конструкција и објеката.


 

ФУНДИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
Аутор: проф. др Стеван Стевановић
Издавач: Удружење "Изградња"
тел: 011/3243-563

Књига "Фундирање грађевинских објеката" аутора проф. др Стевана Стевановића је намењена студентима грађевинских факултета и грађевинским инжењерима у њиховој пракси. Фундирање је научна дисциплина која се бави проучавањем проблема који се јављају при пројектовању и грађењу оног дела конструкције преко кога се објекат ослања на површинске наслаге земњине коре.

Тематика обрађена у књизи обима 440 страница је подељена у осам поглавља.

 

 


ХРАСТ КИТЊАК У СРБИЈИ
МОНОГРАФИЈА
Издавач: Удружење шумарских инжењера и техничара Србије
                Шумарски факултет Универзитета у Београду
                тел: 011/ 3232 - 327

Балканско полуострво, за разлику од осталих делова Европе, одликује велико флористичко богатство у оквиру којег поједине дендролошке врсте плене посебну пажњу научне јавности. У овој књизи систематизована су домаћа и страна научна и стручна сазнања везана за храст китњак, чије су шуме, после букових, најзаступљеније и најзначајније код нас. Поред предговора, увода и закључака, књига садржи осам поглавља у чијој је изради учествовало укупно 27 аутора. Презентовани резултати истраживања и закључци треба да постану смерница  за унапређење затеченог стања китњакових шума код нас, као и основ за обезбеђење даље стабилности и потрајности газдовања овим сложеним шумским екосистемима што представља реализацију фундаменталних принципа савремене шумарске науке и струке.


ЈУГОСЛАВИЈА НА ТЕХНИЧКОМ ПОЉУ 1919-1929
Репринт монографије
издавачи: СИТС; СГИТС; ИКС

У издању Савеза инжењера Србије, Савеза грађевинских инжењера и техничара Србије и Инжењерске коморе Србије, поводом 140 година Савеза и инжењерских организација штампан је репринт монографије "Југославија на техничком пољу 1919-1929"

"Цео приказ напредовања наше земље на техничком пољу распоређен је у овој књизи у два дела, с насловима "Држава"  и "Градови". У првом је делу прегледно описан инжењерски рад извршен у држави, и то у првом реду од државних установа, а затим и рад приватних установа и појединаца...У другом делу књиге показано је у заокруженим сликама напредовање наших већих градова на техничком пољу."

.....из оригиналног предговора   


НАЛКОВ ПРИРУЧНИК ЗА ВОДУ 
Аутор: Франц Кеммер
И
здавач: Савез инжењера и техничара Србије тел 011/3230-067  

Прво преведено издање приручника познате  Nalco Chemical Company, у великој мери ће обрадовати стручњаке и заинтересоване за ову област, с обзиром на све већи значај и улогу воде у свету. Југословенска инжењерска академија, Савез инжењера и техничара Србије и Издавачка кућа "Градјевинска књига" су штампањем овог приручника учинили велики корак напред у области хидротехнике, која је на нашим просторима до сада скромно обрађена. 

Налков приручник представља резултат потребе за решавањем све већих проблема контроле загађивања, уштеде у енергији и производњи воде високог степена чистоће за многе нове примене. Основни задатак приручника је да на једноставан-разумљив начин пружи сазнања о технологији воде онима којима су потребне такве информације за обављање свога посла. 

Превод Приручника, обима око 1100 страна, састоји се из четири дела. 


 

БУНКЕРИ И СИЛОСИ У ЧЕЛИЧНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ
Аутор: проф. др Мирослав Дебељковић
Издавач: Удружење "Изградња"

тел: 011/3243-563

Књига "Бункери и силоси у челичној конструкцији" аутора проф. др Мирослава Дебељковића је резултат дугогодишњег рада на пројектовању  и изградњи ћелија у виду бункера и силоса различитих облика у саставу индустријских постројења у челичним костурима, рударству, обојеној и црној металургији, електропривреди. Ћелије су намењене ускладиштењу различитих сипких - растреситих материјала - руда, угља, кречњака и др.

Рукопис обима 350 страна  је подељен у тринаест поглавља и богато илустрован сликама и табелама.

 


И здавач: Савез инжењера и техничара Србије тел 011/3230-067    ИНТЕРАКЦИЈА МОТОРА И МОТОРНИХ УЉА 
Аутори: др Предраг Петровић, Лјубиша Марковић

Монографија под називом "Интеракција мотора и моторних уља" разматра веома значајна питања из области: трибологије, контаминације, дијагностике, екологије и стандарда кроз спрегу мотора и моторних уља. Она је настала као резултат дугогодишњег рада аутора у експерименталној научно-истраживачкој делатности и искустава у бројним областима научног деловања.

Садржај монографије је систематизован у пет области.

Ова монографија ће бити од користи свима који се баве проблематиком мотора и моторних уља у свим могућим апликацијама.  

 


ВОДИЧ КРОЗ МОДЕРНУ АРХИТЕКТУРУ БЕОГРАДА
Аутор: Дијана Милашиновић Марић
Издавач: Друштво архитеката Београда

Београд који је основан као људска насеобина пре више од седам хиљада година, а током историје рушен, бомбардован, пљачкан више од четрдесет пута, у двадесетом веку је скоро неухватљиво брзо, у стваралачкој мисли, духовној снази и знању најбољих архитеката, ухватио корак са, модерним покретом.

Следбеници великих неимара прве половине прошлог века, Добровића, Злоковића, Брашована и других, дописали су историју савремене архитектуре Београда, а време ће дати коначан суд о сваком појединачно.

Овај Водич први у историји Београда, служиће свима који желе боље да га упознају и препознају стварне вредности школе архитектуре у Срба.

проф Спасоје Крунић, архитекта.


СРПСКА ПОЗОРИШТА
Аутор: Жорж Поповић
Издавач: Друштво архитеката Београда

Књига Српска позоришта садржи тематски и садржајно разнородне целине, које обједињава ауторов озбиљан истраживачки напор да досадашња истраживања историје српског театра подвргне критичком преиспитивању….

Аутор је уложио знатан напор да да сажет али уједно и синтетизован поглед на историјски ход позоришне уметности у српској култури, почевши од објашњења самог појма речи позориште па до прегледа театарских збивања у 18 и 19 веку, с акцентом на стварање првог државног народног позоришта.

 

 

 


  
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs