Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Историјат

СИТС

 

Корени српске техничке цивилизације почињу  још у доба Немањића. Зачеци инжењерства  су у рударско-металуршким подухватима (Ново брдо) и грађењу величанствених сакралних  објеката средњевековне српске државе.

Од Првог (1804), а посебно Другог српског устанка (1815), оживљава српско градитељство које је нарочито од тридесетих година било везано  за изградњу саобраћајница, подизање јавних објеката,  уређење вароши, и др.  У то време (1834/35. године) из аустријског царства долазе и први државни службеници – “правителствени инџинири” (Франц Јанке и ба­рон Франц Кордон), а у том веку у Србији се ангажовало око 600 инжењера и радило на различитим пословима.

Започињање наставе на Техничком факултету Велике школе  1863. године значило је прекретницу  у школовању српских инжењера. Поред школовања  у земљи један број инжењера се школовао и у иностранству.

Истовремено са школовањем првих техничких  кадрова јавља се и иницијатива за оснивањем стручне , еснафске организације. ТАКО  ВЕЋ 3. ФЕБРУАРА  1868. ГОДИНЕ, САМО ГОДИНУ ДАНА ПОСЛЕ ПРЕДАЈЕ КЉУЧЕВА ГРАДА БЕОГРАДА  ОД СТРАНЕ ТУРСКОГ ПАШЕ КНЕЗУ МИХАЈЛУ,  ДОЛАЗИ ДО ОСНИВАЊА „ТЕХНИЧАРСКЕ  ДРУЖИНЕ чији је први председник био Емилијан Јосимовић и тај датум је усвојен као година настанка наше организације. Убрзо затим (1869.) оснива се и Удружење за пољску привреду,  односно Српско пољопривредно друштво.

Године 1890. долази до оснивања Удружења српских инжењера, а од 1896. инжењера и архитеката.

Прво стручно гласило овог удружења «Ср­пски технички лист» изашао је 1890. године.

ПРВИ ПОЧАСНИ ЧЛАН УДРУЖЕЊА СР­ПСКИХ ИНЖЕЊЕРА БИО ЈЕ НИКОЛА ТЕ­СЛА, КОЈИ ЈЕ ТО ПРИЗНАЊЕ ДОБИО ЗА ВРЕМЕ СВОГ КРАТКОГ И ЈЕДИНОГ БО­РА­ВКА У БЕО­ГРАДУ 1892. ГОДИНЕ.

За време Првог светског рата у Солуну из­лазе два броја Српског техничког листа” где се иначе налазио велики број инжењера који су били и војници. Ту је 1918. године одржана Скупштина  Удружења са 463 инжењера.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ 1932/35. ГОДИНЕ СОПСТ­ВЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ  СРЕДСТВИМА, КРЕДИТИМА И ДО­БРОВОЉНИМ ПРИЛОЗИМА ИЗГРАДИЛО СВОЈ ДОМ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 7, А ДОМ ИНЖЕЊЕРА „НИКОЛА ТЕСЛА“ УЛ. КНЕЗА МИЛОША 9-11, ИЗГРАЂЕН ЈЕ У ПЕ­РИОДУ ОД 1962. ДО 1969. ГОДИНЕ. У ОВА ДВА ДОМА ИН­ЖЕЊЕРА СМЕШТЕН ЈЕ И РАДИ САВЕЗ ИН­ЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ СА СВОЈИХ 26 РЕПУБЛИЧКИХ СТР­УКОВНИХ И МУЛТИ­ДИСЦИПЛИНАРНИХ ДРУШТАВА, КОЈИ СЕ САМОСТАЛНО ФИ­НАНСИРАЈУ, ОД УКУПНО 41 КОЛЕКТИВНЕ ЧЛАНИЦЕ СА­ВЕЗА.

Поред Емијилана Јосимовића, првог председника,  који је био и ректор Лицеја и Велике школе и почасни члан Српске краљевске академије у  раду нашег Савеза учествовали су и дали свој допринос и: Коста Алковић, проф. Велике школе, министар грађевина, члан Српског ученог  друштва и Српске краљевске академије, Димитрије  Стојановић, професор Техничког факултета  и први директор Српских државних железница, члан Српског  ученог друштва и Српске краљевске академије, Милош Савчић, министар  грађевине Србије, председник града Београда,  и познати привредник, који је дао највише средстава  1932. године за подизање Дома инжењера и техничара Србије, председници  САНУ Јосиф Панчић и Јован  Жујовић, Симо Лозанић, Кирило Савић, Александар Деспић, Никола Хајдин и многи други познати стручњаци  и научни радници. Председници Савеза и колективних чланица били су многи успешни појединци из области науке, високог образовања и привреде Србије и са великим бројем активних чланова дали су у претходном периоду значајан и конкретан допринос у својим областима рада и деловања и у Савезу и колективним чланицама Савеза.

САДРЖАЈ РАДА

Савез инжењера и техничара Србије је до­бровољна, невладина, непрофитна, стручно-нау­чна, интересна, професионална и ван­стра­на­чка ор­ганизација инжењера и техничара и њи­хових ор­ганизација у Републици Србији, отво­рена за сара­дњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама, на бази међусобног ува­жавања, узајамног поштовања и самосталности у раду.

Савез инжењера и техничара Србије и ње­гове чланице се самостално финансирају и са­мостално финансирају своје стручне активности и издавање стручних публикација.

Циљеви и задаци СИТС-а су:

 • окупљање инжењера и техничара Србије ради увећања њиховог стручног знања, обе­збеђења одрговарајућег статуса у друштву, на бази њи­ховог доприноса друштвено-еко­номским, нау­чно-технолошком и привре­дном развоју Репу­блике Србије;
 • обједињавање, јачање и омасовљавање ос­но­вних инжењерско-техничарских органи­зација Србије, развијање међусобне сарадње и сара­дње са одговарајућим међународним органи­зацијама инжењера и техничара;
 • побољшање сталешког интереса, друштве­ног угледа и заштите чланова инжењерско-техни­чарске организације Србије;
 • пружање помоћи инжењерима и технича­рима у научном и стручном усавршавању и органи­зовању одговарајућих облика перма­нентног образовања;
 • праћење савременог развоја технике и те­хнологије и указивање на токове збивања и про­мене у овој области и давање мишљења о оптималности техничких и технолошких ре­шења при инвестиционим и другим поду­хватима;
 • неговање и развијање етике инжењерско-техничарског  позива;
 • подстицање, организовање и издавање научних  и стручних радова, часописа и других публикација од интереса за инжењерско-техничарску  организацију;
 • рад на техничкој регулативи (законима, прописима и  стандардима), обезбеђујући њену савременост,  адекватност, актуелност и функционалност;
 • разматрање и давање стручних мишљења о плановима, програмима, анализама и другим  актима важним за развој технике, технологије  и производње у Републици Србији;
 • подстицање и помагање оних активности и иницијатива које су усмерене на очување човекове  околине и уређење простора, уштеду и рационализацију потрошње свих врста енергије;
 • припремање, одржавање и помагање одржавања  скупова чији је циљ непрекидно стручно  образовање и усавршавање инжењера и техничара;
 • пружање помоћи у развоју и унапређењу техникеи привреде  чији су циљеви слични циљевима инжењерско-техничарске организације;
 • организовање мултидисциплинарних стручних скупова и скупова од ширег друштвеног интереса;
 • сарадња са одговарајућим друштвено-стручним, привредним организацијама и другим организацијама  и органима на реализацији задатака  од заједничког интереса;
 • управљање Домом и осталом имовином Савеза  инжењера и техничара Србије.

Савез и колективне чланице Савеза имају развијену сарадњу  са органима локалне самоуправе, одговарајућим градским и републичким министарствима  и другим органима, Српском академијом наука, Инжењерском комором Србије, Инжењерском  академијом Србије, Привредном комором Србије , са многим предузећима, привредним и стручним  асоцијацијама, факултетима и универзитетима и многим другим институцијама.  Имамо развијену и одговарајућу међународну  сарадњу.

Савез већ дуги низ година на основу Закона и уговора са надлежним републичким министа­рствима организује и спроводи послове одржа­вања стручних испита из области инжењерских  струка у Републици Србији. Већи број стручних испита за поједине инжењерске струке, нажалост једнострано је одузео од Савеза ранији наделжни министар др Оливер Дулић и исте пребацио у Инжењерску комору Србије. У Савезу је до сада близу 70 000 стручњака положило стручне испите из различитих инжењерских струка.

Савез инжењера и техничара Србије – СИ­ТС, данас има више хиљада својих чланова, 41 своју колективну чланицу у Србији, које су самостални правни субјекти, и то: 20 републичких струковних асоцијација различитих инжењерских струка (архитекте, урбанисти, грађевински, ма­шински, електро инжењери, рударски, геолози, геодети, агрономи, шумари, хемичари и др.), пет републичких мултидисциплинарних друштава  (ек­ологија, стандарди и квалитет, информатика, заштита  материјала и корозија), 1 покрајински Савез, 15 регионалних, градских и општинских удружења и већи број друштава који су чланови колективних чланица Савеза.

Савез, његове колективне чланице и њихова друштва регистровани су у складу са Законом о удружењима и имају више хиљада својих индивидуалних чланова, од којих су многи са лиценцама Инжењерске коморе Србије, као и других лиценци које издаје други надлежни органи у Србији.

Савез, колективне чланице и њихова друштва припадају НВО, тзв. невладином сектору и формирали су са другим асоцијацијама НВО пре више година, ширу асоцијацију и као Организације цивилног друштва – ОЦД међусобно су електронски умрежени и имају различите облике сарадње.

Наши представници као стручњаци различитих струка учествују у процесу припрема за приступне преговоре Србије са Европском унијом у више поглавља, посебно поглавља 05, 11, 12, 27 и 28 и делују у оквиру Националног конвента, као ОЦД.

Веб сајт Савеза веома је посећен. На њему поред осталог, доступан је часопис «Техника», сви стручни радови објављени у 6 посебних бројева у току године, и то: за 2009 до 2015 године. Електронске вести и друге новости Савез шаље на више хиљада електронских адреса месечно и годишње.

Савез је оснивач ИАС - Инжењерске акаде­мије Србије и колективни је члан Привредне ко­море Србије.

У оквиру Савеза формиран је у 2002. години Развојни центар СИТС-а који ангажује наше на­учнике и стручњаке на решавању многих теку­ћих и развојних садржаја из области привреде Србије.

Поред бројних периодичних публикација, редовно излази више стручних часописа, међу којима: " Техника",  " КГХ"   (Климатизација, грејање , хлађење), " Изградња", " Процесна техника" , "Пољопривреда"  " Шумарство" "Текстилна  индустрија" " Ecologica" "Заштита  материјала"  и други.

Огроман је број књига, зборника и друге стручне  литературе издате и штампане од стране колективних чланица и Савеза у протеклом периоду у више десетина хиљада примерака, послова на стручној едукацији инжењера, преко 160 одржаних годишње домаћих  и међународних стручних скупова, програмских  расправа и презентација са стручним ставовима и предлозима, о важним техничким и технолошким садржајима локалног и ширег друштвеног значаја.

Органи, руководство и стручна служба Савеза  раде у складу са Законом, Статутом и другим  општима актима и до сада нису одговарали ни по једном основу.

Савез и све колективне чланице Савеза двојно су регистроване код Агенције за привредне регистре Србије у складу са Законом о удружењима, као асоцијације – удружења и као организације које обављају привредну делатност из своје области.

Савез укупан свој рад и пословање реализује  у складу са процедурама и стандардима система  менаџмент квалитета и има домаћи сертификат  YUQS и интернационални IQ N et.

Савез има своју покретну и непокретну имо­вину (Домове  инжењера у Београду, Новом Са­ду и Нишу), самостално се финансира, редовно измирује своје обавезе према свим надлежним државним органима и својим добављачима и успешно послује.  Савез у току сваке пословне године уплати више десетина милиона пореза у државни буџет, по основу оствареног укупног прихода из пословања, те је и по том основу успешна асоцијација. Наведене обавезе измирују и колективне чланице Савеза.

Савез инжењера и техничара Србије има одређене писмене сагласности од надлежних државних органа Србије, да је Национални представник инжењрских организација Србије у сродним међународним организацијама. Савез је, као национална  инжењерска организација Србије, члан  међународних организација, и то:

 • FEANI – Европска федерација националних инжењерских удружења;
 • COPISSE – Стална конференција инжењера Југоисточне Европе;

FEANI непосредно комуницира са одговарајућим  органима Европске уније и учесник је у одређеним пројектима и програмима које финансирају  органи Европске уније.

Савез као чланица FEANI посебно учествује у програмима који се односе на сталне облике едукације инжењера, затим у оквиру посебне Комисије за мониторинг у вези са добијањем EUR-ING титуле и друго.

Савез као пуноправна чланица FEANI, потписао је Уговор са наведеном европском асоцијацијом и Националним саветом за високо образовање Србије и у складу са Пројектом и одређеним Правилницима, и са 11 националних чланица FEANI из 11 држава Европе стекао је услове и права и издаје Инжењерску картицу FEANI, која важи у свим земљама Европе. Један од полазних и битних услова, да би појединац могао да добије поменуту Инжењерску картицу, јесте да се Програм – Факултет који је завршио, налази у FEANI INDEX  који представља одговарајућу листу високо образовних институција у које је уврштено 960 факултета из 30 земаља у Европи. Значајан број Програма са већине техничких факултета из Србије, укључено је у FEANI INDEX, што представља велики успех Савеза и управа техничких факултета из Србије.

Већина колективних чланица Савеза, струковних и мултидисциплинарних  удружења и друштава на републичком нивоу, чланови су одговарајућих међународних организација са којима имају конкретну сарадњу.

Савез и један број колективних чланица Савеза у сарадњи са Инжењерском комором Србије организује посебне облике стручне едукације својих чланова и у складу са одговарајућим овлашћењима учесницима се издају сертификати са припадајућим бројем поена, које учесници користе у различитим наменама за своје потребе.

Савез и његове колективне чланице у складу са својим Правилницима сваке године додељују одговарајућа признања која имају своју традицију и реноме.

Многи други садржаји из Историјата и вишедеценијског рада Савеза и колективних чланица налазе се у Монографији Савеза, која је издата и има преко 320 страница.

Корени су давно постављени и евидентни су резултати пређашњег рада. Налазећи инспи­ра­цију у прошлим временима сагласно многим и великим променама у свету, а посебно у те­хници и технологији, Савеза инжењера и техни­чара Србије и његове чланице у континуитету иновирају свој рад, од интереса за своје чла­нове, своје чланице, грађане и државу Србију.    
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs