Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Промоција монографије националног значаја
"Стратегијски значај и примена Архуске конвенције у Републици Србији"

У четвртак 26. марта 2015. године, у Свечаној сали Матице српске у Новом Саду са почетком у 12 часова, одржаће се промоција монографије националног значаја "Стратегијски значај и примена Архуске конвенције у Републици Србији".

Аутори монографије су проф. др Лариса Јовановић и доц. др Ђорђе Јовановић.  

О монографији ће говорити:  

Архуска конвенција је међународни уговор, усвојен 1998. године у граду Архус (Данска), у оквиру Економске комисије УН за Европу, на четвртој министарској конференцији „Животна средина за Европу“. Као полазни основ за доношење овог међународног акта служи чињеница да је адекватна заштита животне средине суштинска за добробит људи и уживање основних људских права, укључујући и само право на живот.

Ова Конвенција уређује и гарантује доступност информацијама о стању животне средине, учешће јавности у доношењу одлука и права на правну заштиту у питањима животне средине. Свака држава уговорница се обавезала, овом Конвенцијом, да службеници и јавна управа пружају тражене информације, олакшавају учешће јавности у процесу одлучивања и тражењу доступности правосуђа.

Сврха Конвенције је остваривање заштите људских права на здраву животну средину у циљу побољшања квалитета живота, здравља и благостања становништва путем приступа информацијама у домену животне средине, учешћа јавности у доношењу одлука и приступа правди у питањима која се односе на животну средину.

Република Србија је усвојила Закон о потврђивању Архуске Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на приступ правосуђу, односно праву на правну заштиту у питањима животне средине (Службени гласник РС, Међународни уговори број 38/09). Активности планиране у домену примене Архуске конвенције у Републици Србији садржани су у Стратегији за њену примену (активности и иницијативе усмерене на учешће јавности у доношењу одлука које се тичу животне средине).

Успешна имплементација Архуске Конвенције од великог је значаја за Републику Србију у моменту приступања интегративним токовима ЕУ. Архуска Конвенција има важну улогу у решавању проблема у области заштите животне средине сагласно принципима одрживог развоја.    

После пет година од датума ратификације Архуске Конвенције у Републици Србији има врло мало српских научних радова о учешћу јавности у одлучивању у питањима животне средине, а још мање о примерима приступа јавности правосуђу у тој области. Могући разлог за недостатак научних радова јесте чињеница да је реч о подручју које захтева интердисциплинарни и мултидисциплинарни приступ из области права, економије, екологије, грађевинарства, архитектонике, хидрогеологије и многих других области повезаних са заштитом животне средине у складу са принципима одрживог развоја.

Ова монографија је први покушај у жељи да се сагледају одредбе и механизми Архуске Конвенције са многих аспеката и направи синтеза из многих научних области у циљу бољих резултата у примени Архуске Конвенцији у Републици Србији. Са тим циљем направљена и упоредна анализа примене Архуске Конвенције у земљама Европске уније и окружења.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs