Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Нормативна акта

СТАТУТ 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Савез инжењера и техничара Србије (у даљем тексту СИТС) је добровољна, невладина, недобитна, стручно-научна организација инжењера и техничара тј. чланова и њених организација - удружења тј. чланица у Републици Србији, заснована на слободи удруживања и отворена за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама и институцијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду, организована ради остваривања и унапређења заједничких и општих интереса и циљева, који нису забрањени Уставом или Законом.

 

Члан 2

Пун назив организације је: Савез инжењера и техничара Србије, а скраћени назив је: СИТС.

СИТС има знак и заставу. Знак представљају стилизовани иницијали „ И Т“ , слова су плаве боје, а застава је беле боје са именом СИТС и знаком плаве боје.

Седиште СИТС је у Београду, у улици Кнеза Милоша бр. 7. 

Члан 3

СИТС има својство правног лица и права и обавезе које му припадају на основу Устава, Закона и овог статута.

СИТС има печат округлог облика и правоугаони штамбиљ. У кругу печата је назив: Савез инжењера и техничара Србије, а у средини круга стоји Београд и знак „ И Т“. Текст је исписан ћирилицом, осим знака.

Члан 4
За обавезе које настану из његове делатности СИТС одговара својом имовином.  

Члан 5

СИТС и чланице се могу учлањивати у друге сродне домаће и међународне организације, или удруживати стално или повремено са одговарајућим научним, стручним и другим организацијама, у којима се остварују одређени циљеви инжењерско-техничарске организације Србије.

СИТС је колективни члан Привредне коморе Србије.

СИТС је члан C.O.P.I.S.E.Е ( Стална Конференција инжењера Југоисточне Европе)

СИТС је члан FEANI ( Европска федерација националних инжењерских удружења).

Члан 6
СИТС представља Председник и Потпредседник Савеза.

СИТС заступа Генерални секретар у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца и из области својих надлежности представља СИТС, а у појединим случајевима и чланови које за то посебно овласти Управни одбор СИТС.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs