Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

EngineerING CARD - Инжењерска картица

Савез инжењера и техничара Србије - СИТС је члан FEANI - Европске федерације националних инжењерских удружења. FEANI  је организација која је званично призната од стране Европске уније и њених органа, као представник инжењерске професије у Европи и сарађује са Директоратом  за унутрашње тржиште и услуге и другим органима ЕУ. 

FEANI путем својих националних чланица, окупља инжењере из 33 земље Европе и заступа интересе преко 6 милиона професионалних инжењера у Европи. Савез је као национални партнер FEANI поред других садржаја, овлашћен и за издавање инжењерске картице припадницима техничке интелигенције у Србији, у складу са правилима и смерницама наведеним у FEANI Приручнику, којим се регулишу процедуре издавања и управљања инжењерском картицом.

Инжењерска картица је професионална картица која се издаје у складу са прописаним процедурама FEANI, на енглеском језику на добровољној основи и која важи 10 година, а на основу које се могу добити информације о појединцу инжењеру имаоцу картице, његовим квалификацијама стеченим кроз формално образовање и каснијим усавршавањима, као и радном искуству у виду Извода из Националног регистра инжењера. Имаоцу картице се на тај начин гарантује да су образовни програми које су завршили у складу са одговарајућим стандардима које је усвојио FEANI.

Савез је у вези издавања инжењерске картице, склопио посебне уговоре са FEANI и са Националним саветом за високо образовање Србије, као овлашћеним државним органом.

У складу са наведеним Приручником Савез је до сада успео да обезбеди сагласност 16 акредитованих техничких факултета у Србији, чијих преко 140 високообразовних програмa су пријављени за уврштавање FEАNI Index. 

Картица има стандардизован и признат формат одобрен од стране FEANI са логом СИТС и FEANI, за документовање одговарајуће квалификације за инжењерску струку.

Комисија за Национални регистар, коју је формирао Савез инжењера и техничара Србије, као национални партнер FEANI званично издаје инжењерску картицу.

Пројекат Инжењерска картица покренут од стране VDI нeмачке инжењерске асоцијације. На заседању Генаралне скупштине FEANI, одржаном 2010. године у Софији, одлучено је да FEANI, као Европска федерација националних инжењерских удружења, прихвати цели пројекат и стане иза њега, покушавајући да на тај начин прати нове тенденције и измене Директиве 2005/36 о професионалним квалификацијама, а све у циљу олакшавања мобилности инжењерa.  Пројекат је тренутно у примени у 11 европских земаља.

О инжењерској картици - извор VDI

Подношење захтева:

Сви заинтересовани стручњаци, који желе да располажу са инжењерском картицом, неопходно је да попуне апликациони формулар у складу са одговарајућим упутством и доставе тражену документацију.

Како би се избегле могуће злоупотребе, подносилац захтева мора да поденесе Законом предвиђену изјаву:

Апликациони фомулар

Поред наведене документације подносиоци захтева су дужни да уплате чланарину и део трошкова у износу од 120 еура по средњем курсу Народне банке Србије на текући рачун Савеза број 170 – 260 – 10 код UniCredit bank, Београд, а уколико уплату врше из иностранства, уплате се врши у еурима на  рачун 39004724002 код UniCredit bank, Београд.

За поднете захтеве, који нису позитивно решени, уплаћена срества вратиће се умањена за 20%.

Све приспеле захтеве разматраће надлежна Комисија за Национални регистар Савеза инжењера и техничара Србије и сви позитивно решени захтеви налазиће се у одговарајућој бази података Савеза и FEАNI.

Инжењерска картица важи 10 година од датума издавања и по завршеном поступку и процедурама, подносиоци захтева добиће инжењерску картицу. 

За евентуалне даље информације можете се обратити на телефон + 381/11/32 35 891, контакт особа Оливера Ћосовић, као и путем мејла inzenjerska.kartica@sits.rs     

                                                                                          
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs