Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

X     ЈАВНОСТ РАДА

Члан 71

Рад СИТС и његових органа је јаван.

Изузетно, орган СИТС може одлучити да се седница или поједине тачке дневног реда одрже без присуства јавности.

Члан 72

СИТС има свој часопис Техника. Може имати и  привремено или стално гласило, издаје књиге, приручнике, монографије и друга издања, чије се издавање утврђује Правилником о издавачкој делатности који усваја Управни одбор СИТС.

СИТС има свој веб-сајт т који уређује и на њему објављује све важне садржаје рада, активности и информације.

 

    XI –   СТРУЧНА СЛУЖБА

 

Члан 73

СИТС има своју Стручну службу за извршавање организационих, стручних, административних, финансијских, техничких, помоћних и других послова СИТС, његових органа и тела, као и послова у вези са имовин ом и пословн им простор ом којима располаже у Домовима инжењера у улици Кнеза Милоша бр. 7 и у улици Кнеза Милоша бр. 9-11. Стручна служба СИТС нема својство правног лица. Стручном службом руководи г енерални секретар.

Члан 74

Права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Стручној служби, остварују се на основу Закона и општих аката СИТС које доносе органи СИТС

XII– ПРЕСТАНАК РАДА СИТС  

Члан 75

СИТС престаје д а рад и у случајевима предвиђеним Законом.

Одлуку о престанку рада СИТС доноси С купштина.

У случају престанка рада СИТС, целокупна имовина припада домаћем недобитном правном лицу које је основано ради остваривања истих или сличних циљева. Одлуку о томе , на предлог Надзорног одбора , доноси Скупштина СИТС-а.

Члан 76

О престанку рада СИТС на начин утврђен Законом и овим Статутом , председник СИТС дужан је да у року од 15 дана извести надлежни орган, ради брисања из Регистра.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs