Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

V ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ РАДА и ОРГАНИЗОВАЊА

 

Члан 36

СИТС је заинтересован и посебно се ангажује у остваривању одређених интереса индивидуалних чланова СИТС, који се одвијају и организују, поред осталог и у другим видовима и облицима организовања, рада и деловања и то:

Члан 37

1. ИАС – Инжењерска академија Србије

СИТС и чланови СИТС заинтересовани су за постојање и рад ИАС –Инжењерска академија Србије (у даљем тексту ИАС ), јер је СИТС један од оснивача ИАС.

ИАС је основана у складу са Законом као самостални облик деловања и рада, има свој Статут, своје органе и изворе финансирања.

СИТС као један од изворних оснивача ИАС у име своје и својих чланица које су оснивачи ИАС, и које су дале сагласност и овластиле СИТС да их представља, свој посебан интерес за њено постојање и активности исказује, поред осталог и учешћем својих представника у раду Већа ИАС и у обезбеђењу одређених услова за њен рад и деловање. У том правцу обезбеђује одговарајући простор, одређену материјалну, финансијску и логистичку подршку. ИАС има потребу и обавезу да на одговарајући начин назначи у својим општим актима и документима СИТС као активног оснивача и да у својим извештајима истакне допринос СИТС у њеном раду.

Међусобне обавезе и права између СИТС, као Оснивача и ИАС регулишу се Уговором.

Уколико се не остварују оснивачка права и друга међусобно регулисана права и обавезе, СИТС има право да обустави извршење својих обавеза према ИАС, о чему одлучују органи СИТС.

ИАС најмање једном годишње подноси СИТС-у одговарајући извештај о свом раду који се односи на СИТС, као активног оснивача и финансијера одређених активности и трошкова, и као власника пословног простора који ИАС користи     
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs