Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

VIII - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 60

Генералног секретара СИТС именује Управни одбор, на време од четири године, на основу предлога председника и Управног одбора СИТС.

Исто лице може бити поновно именовано.

Члан 61

За генералног секретара може бити именовано лице са високом стручном спремом из редова инжењера са провереним стручним и организационим способностима неопходним за обављање руководеће функције, са афирмисаним угледом и искуством у раду инжењерско-техничарских организација и у привреди.

Члан 62

Генерални секретар у складу са Законом и овим Статутом обавља следеће послове:

Члан 63

Права и обавезе из радног односа генералног секретара остварују се у складу са Законом, општим актима СИТС и одлукама Управног одбора.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs