Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

IX ИМОВИНА, ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И СРЕДСТВА СИТС-а 

Члан 64

СИТС стиче имовину и своје приходе у складу са овим Статутом.

Имовина је у функцији циљева СИТС и користи се искључиво за њихово остваривање, за остваривање прихода, који се користе за покриће трошкова рада и пословања, за зараде и друге потребе Стручне службе, за текуће и инвестиционо одржавање Домова, за стручне активности, као и за чланице СИТС и друге намене по одлуци органа СИТС и у складу са потребама и могућностима за нормално и успешно одвијање рада и послова.

О имовини се стара, у оквиру својих овлашћења, генерални секретар и запослени у Стручној служби према пренетим задужењима, као и Управни одбор СИТС.  

Члан 65

Имовина СИТС се користи једино за остваривање статутарних циљева.

Имовина СИТС не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа СИТС, руководству и запосленим или са њима повезаним лицима.

Повезаним лицима сматрају се лица која су као таква утврђена законом којима се уређују привредна друштва.

Одредбе става 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева СИТС (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.

Располагање имовином СИТС супротно одредбама Закона о удружењима ништавно је.

Члан 66

За извршење циљева и задатака утврђених овим Статутом, СИТС обезбеђује приход и средства из сопственог рада, од стручно-научних, образовних, издавачких и других активности, појединих програмских акција, обављањем привредних и других делатности које су у оквиру статутарних циљева и које су утврђене овим Статутом, затим коришћењем имовине СИТС и њеним давањем у закуп, финансирањем одређених активности СИТС од стране надлежних институција, предузећа, интересних чланова и других субјеката, донација, добровољних прилога, поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставнина, камата на улоге, дивиденди, од партиципација закупаца и чланица СИТС у заједничким директним трошковима који се односе на коришћење пословног простора Домова инжењера (утрошак електричне енергије, воде, грејања, трошкова комуналних услуга, обезбеђења и осигурања непокретне имовине и др.), из других извора, у складу са Законом и Статутом.

Делатности из области привреде које су утврђене овим Статутом уписују се у Регистар привредних субјеката и обављају се у складу са прописима којима је уређена област у које спадају ове активности које се обављају.

СИТС нема право да остварену добит од привредне или друге активности расподељује својим члановима, чланицама, члановима органа и руководства СИТС, запосленим или са њима повезаним лицима. О коришћењу остварене добити, у сврху унапређења рада СИТС, одлучује Скупштина на предлог Управног одбора

Под повезаним лицима, у смислу Закона о удружењима, сматрају се лица која су као таква утврђена Законом којим се уређују привредна друштва.

Физичка и правна лица која дају прилоге, поклоне и донације СИТС могу бити ослобођена одговарајућих пореских обавеза у складу са Законом којим се уводи одговарајући јавни приход.

Члан 67

Средства СИТС се утврђују и распоређују финансијским планом који доноси Управни одбор сваке године, а најкасније до краја маја месеца за текућу годину. Резултати пословања исказују се завршним рачуном који усваја Управни одбор.

Одређене услове за рад и функционисање ИАС Инжењерске академије Србије да, у складу са могућностима пружи СИТС као оснивач, што се утврђује међусобним уговором.

Члан 68

Чланице СИТС могу, ради остваривања заједничких циљева и задатака, удруживати део својих средства на нивоу СИТС.

Приликом предузимања заједничких активности и послова, посебним уговорима се утврђује начин финансирања и распоређивања прихода, као и  друга питања везана за реализацију акција и послова.

Члан 69

Ближе одредбе о текућем материјално-финансијском пословању СИТС утврђују се посебним Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који доноси Управни одбор.

Члан 70

За своје обавезе СИТС одговара целокупном својом имовином.

Чланови и чланице и органи СИТС могу појединачно одговарати за обавезе СИТС, ако поступају са имовином СИТС као да је у питању њихова имовина или злоупотребе СИТС као форму за незаконите и преварне сврхе.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs