Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

3. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 51

Надзорни одбор је самостални орган СИТС.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина са мандатом од четири године, који могу бити бирани поново.

Надзорни одбор има пет чланова, који из свог састава бирају председника.

Седнице Надзорног одбора СИТС сазива и њима председава председник Надзорног одбора.

Чланови Управног одбора СИТС не могу бити чланови Надзорног одбора СИТС.       

Члан 52

Надзорни одбор има право и дужност да контролише пословање СИТС, а нарочито да прати доношење и спровођење Статута и других општих аката; да прати материјално и финансијско пословање СИТС, у складу са позитивним законским прописима, финансијским планом и завршним рачуном СИТС, као и наменско и рационално коришћење средстава СИТС.

Надзорни одбор обавезно подноси извештај о свом раду Скупштини, а једном годишње, по завршном рачуну, сачињава извештај о материјално-финансијском пословању СИТС, који подноси Скупштини и са резултатима надзора упознаје Управни одбор и Генералног секретара, који су дужни да у вези са тим предузму одговарајуће мере.

Члан 53

Ради извршавања својих задатака, Надзорни одбор има право да захтева од Генералног секретара и органа СИТС да му поднесу на увид документа и податке са којима СИТС располаже.

Надзорни одбор има право да разматра и даје мишљења о надокнадама члановима органа СИТС и да тражи од корисника средстава добијених од СИТС на увид документацију и податке о утрошку средстава, ради утврђивања чињеница које су значајне за пословање СИТС.

Члан 54

Надзорни одбор на седницама доноси одлуке простом већином гласова присутног броја чланова.

Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду.

 

  4. СУД ЧАСТИ

Члан 55

Суд части чини пет чланова које бира Скупштина из својих редова на период од четири године, који могу бити бирани поново.

Члан 56

Суд части има дужност да штити стручни, етички и морални  углед инжењерско-техничарске организације Србије. С тим циљем, Суд части предузима мере, покреће поступак и изриче мере против сваког члана, односно чланице, који руше углед инжењерско-техничарске организације и њених чланова.

Члан 57

Ближе одредбе о организацији и раду Суда части регулишу се Етичким кодексом и посебним Правилником.

 

    5. ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК СИТС  

 

Члан 58

Председника и потпредседника СИТС бира Скупштина из својих редова, на предлог Управног одбора. Мандат п редседника и потпредседника траје четири године, уз могућност поновног избора.

Члан 59

Председник СИТС:

За свој рад председник одговара Скупштини и Управном одбору СИТС.

У случају одсутности п редседника, његова овлашћења, послове и задатке обавља п отпредседник или ако потпредседник није у могућности један од чланова У правног одбора кога овласти председник.

    6. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СИТС  

Члан 61

Генералног секретара СИТС именује Управни одбор, на време од четири године, на основу предлога председника и чланица СИТС.

Исто лице може бити поновно именовано.

Члан 62

За генералног секретара може бити именовано лице са високом стручном спремом из редова инжењера, са провереним стручним и организационим способностима неопходним за обављање руководеће функције, са афирмисаним угледом и искуством у раду инжењерско-техничарских организација и у привреди.

Члан 63

  Генерални секретар у складу са Законом и овим Статутом обавља следеће послове:

Члан 64
Права и обавезе из радног односа генералног секретара остварују се у складу са Законом, општим актима СИТС и одлукама Управног одбора.     
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs