Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут  

IV ЧЛАНСТВО У СИТС

Члан 12

Чланови СИТС су једнаки у правима, обавезама и одговорностима.

Чланство у СИТС је:

    1. Појединачно – индивидуално чланство ( чланови)  

Члан 13

Индивидуални чланови СИТС могу бити: редовни, ванредни, почасни и заслужни.

Редовни чланови могу се учланити у СИТС и у колективне чланице СИТС

Члан 14

Редовни чланови су: дипломирани инжењери, инжењери и техничари.

Члан 15

Ванредни чланови инжењерско-техничарске организације могу бити: студенти техничких и природних наука и лица других струка која активно сарађују на реализацији циљева и задатака инжењерско-техничарске организације Србије.  

Члан 16

Редовни и ванредни чланови на основу личне жеље учлањују се у СИТС или чланице СИТС.

Члан 17

Редовним или ванредним чланом инжењерско-техничарске организације Србије постаје се потписивањем приступнице у једној од чланица СИТС или у СИТС.

Потписивањем  приступнице  редован  члан  прихвата одредбе Статута СИТС и дотичне чланице СИТС и Етички кодекс Савеза инжењера и техничара Србије.

Члан 18

Чланови плаћају уписнину у чланство и основну чланарину у СИТС или код чланица СИТС

СИТС  и чланице СИТС одлуком својих органа утврђују висину уписнине и чланарине.

Члан 19

Редовни и ванредни чланови добијају чланску карту која је јединствена за целу инжењерско-техничарску организацију Србије. Чланска карта поред знака „ ИТ“ и назива Савез инжењера и техничара Србије, садржи и пун назив СИТС и чланице у коју се члан учлањује, личне податке члана.

Члан 20

Права редовних чланова су:

Члан 21

Дужности редовних чланова су:

Посебна права и дужности чланова инжењерско-техничарске организације Србије утврђују се овим Статутом или Статутима чланица и другим актима.

Члан 22

Избор за почасног члана је признање појединцима, инжењерима и техничарима и другим лицима изван техничких струка, која су се истакла посебним достигнућима у струци, у привредном и научном развоју Републике Србије и инжењерско-техничарске организације.

Члан 23

За заслужног члана може бити изабран редовни и ванредни члан инжењерско-техничарске организације, за дугогодишње активно ангажовање, рад и допринос у остваривању циљева и задатака ИТ организације Србије.       

Члан 24

Почасне и заслужне чланове проглашава Скупштина СИТС а на предлог Управног одбора СИТС. Своје предлоге за почасне и заслужне чланове СИТС, чланице СИТС достављају Управном одбору СИТС. 

Почасни и заслужни чланови имају статус доживотних чланова СИТС и о њима Стручна служба СИТС  води посебну евиденцију.

Члан 25

  Услови и начин  предлагања и проглашења  почасних  и заслужних чланова,  као  и  додела  других признања регулише се посебним Правилником, к оји доноси Скупштина СИТС

 

 2. Колективни чланови / чланице  и  организовање СИТС  

Члан 26

Колективне чланице СИТС су:

Удружења свој рад и пословање остварују у складу са Законом, својим Статутом и другим општим актима, као и Статутом СИТС чији су чланови.

Члан 27

Свако удружење које се бави остваривањем циљева и задатака СИТС или је сродно по својој делатности, може се удружити у СИТС и постати његова чланица, уколико за област остваривања циљева тог удружења, не постоји удружење као чланица СИТС.

Утврђивање предлога за пријем у чланство нових чланица СИТС које су регистроване у складу са Законом о удружењима, врши Управни одбор на основу захтева удружења, и прихватањем овог Статута, а одлуку о пријему доноси   Скупштина СИТС.

Члан 28

Делатност и н азив новооснованог удружења не може бити идентичан делатности и називу других удружења која су уписана или уредно пријављена за упис у Регистар.

Делатност и н азив удружења не сме да буде заменљив са делатношћу и називом другог удружења, нити да изазива забуну о удружењу, његовим циљевима или у погледу тога о каквојје врсти правног лица реч 

Члан 29

Чланице СИТС имају својство правног лица и самосталне су у свом организовању и раду, осим у оним обавезама које произлазе из овог Статута и других нормативних аката СИТС.

Рад СИТС се заснива на принципима самосталности удружених организација –чланица и обавеза да спроводе задатке који су заједнички утврђени као програмски циљеви и заједнички договорене конкретне акције СИТС.

За заједнички створене обавезе, коришћењем и одржавањем пословног простора који користе, СИТС и чланице одговарају солидарно у складу са Уговором којим су уговорили коришћење простора у згради СИТС-а и заједничке послове и активности.

Члан 30

Св е чланице СИТС имају једнака права, обавезе и одговорности.

Права, обавезе и одговорности чланица СИТС и њихових облика организовања су:

Члан 31

Чланице СИТС су сагласне да органи и руководство СИТС могу иницирати и предузимати одређене конкретне активности и мере и пружати помоћ чланицама у којима настану услови који угрожавају њихов рад и активности.

Члан 32

Спорови који настану између чланица у спровођењу овог Статута, као и о питањима остваривања заједнички утврђених циљева и задатака у оквиру СИТС, решаваће се договорно пред овлашћеним органима СИТС и представницима чланица СИТС.

Члан  33

Својство чланице СИТС престаје:

  Члан 34

Чланица којој је престало чланство у СИТС, одговорна је за обавезе које је преузела до дана престанка својства чланице СИТС, чиме и губи сва стечена права, а посебно и одмах губи право коришћења пословног простора СИТС у Домовима инжењера.

 

3. Интересни чланови

 

Члан  35

Интересни чланови СИТС могу бити правна лица (предузећа, установе, удружења и сл.) која изразе жељу и потребу да са СИТС остварују циљеве и задатке од заједничког интереса, као и да својим материјалним доприносом помажу активности и рад СИТС и његових чланица.

Међусобна права и обавезе са интересним чланицама регулишу се посебним уговором.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs