Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут 

2. УПРАВНИ ОДБОР

Члан 45

Управни одбор је орган СИТС који управља СИТС-ом и врши права и дужности у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 46

Управни одбор има 9 чланова. Председник, потпредседник СИТС по функцији су чланови Управног одбора. Све чланове Управног одбора, бира Скупштина из реда активних и истакнутих чланова СИТС и чланица.                                                                                                                                        

Члан 47

Члановима Управног одбора мандат траје четири године, уз могућност поновног избора.

У току мандата, у складу са оправданим потребама и на предлог предпредседника могуће је извршити попуну до 1/3 чланова Управног одбора, ако изабрани члан није активан или из оправданих разлога не може да учествује у његовом раду. Мандат овако изабраних чланова Управног одбора верификује Скупштина СИТС на првој наредној седници или путем електронског изјашњавања између седница 

  

Члан 48

Управни одбор у оквиру својих права и дужности обавља следеће послове:

Члан 49

Управни одбор ради на седницама које сазива и којима председава председник СИТС, а у његовом одсуству потпредседник, или члан Управног одбора кога овласти председник, у одсуству потпредседника.

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање четири пута годишње.

Управни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује изнад 50% чланова Управног одбора и већином гласова присутних чланова.

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини СИТС.

Члан 50

У оквиру својих права и дужности органи СИТС могу образовати и стална или повремена радна тела.

Састав, права и дужности радних тела утврђује орган СИТС који их образује.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs