Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

VII ОРГАНИ СИТС-а

 

Члан 39

Органи СИТС-а су:

 

1. СКУПШТИНА СИТС

 

Члан 40

Скупштина је највиши орган СИТС.

Скупштину чине п редседници чланица, председници одбора и руководилац Развојног центра СИТС.

Скупштина верификује чланове Скупштине

Рад Скуштине се регулише Пословником о раду Скупштине.

Раду Скупштине могу присуствовати и представници интересних чланица СИТС без права одлучивања

Раду Скупштине поред чланова могу присуствовати они које позове Управни одбор СИТС или на основу појединачних захтева на које даје сагласност Управни одбор СИТС. 

Члан 41

Скупштина СИТС:

  Члан 42

Мандат чланова Скупштине траје четири године, уз могућност поновног избора.

Скупштина се одржава по потреби, а најмање једном годишње, а Изборна сваке четврте године.

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од 50% чланова Скупштине.

Скупштина пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада СИТС неопходна је већина од 50 % броја чланова Скупштине.

Члан 43

Редовну седницу Скупштине заказује Председник СИТС на основу одлуке Управног одбора. Редовна седница Скупштине сазива се у писменој форми 15 до 30 дана пре дана одржавања Скупштине.

Ванредну седницу заказује председник СИТС, а на основу одлуке Управног одбора, као и на захтев Надзорног одбора, генералног секретара или на предлог најмање 1/3 чланица СИТС.

Предлог Надзорног одбора или захтев чланица или генералног секретара за сазивање Скупштине достављају се Управном одбору у писменој форми.

Ванредна седница Скупштине сазива се у писменој форми 15 до 30 дана пре дана одржавања Скупштине.

Члан 44

Ближе одредбе о раду Скупштине, о саставу и раду њених чланова, начину сазивања и позивања утврђују се Пословником који доноси Скупштина.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs