Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут  

III ДЕЛАТНОСТ

Члан 9

Своје циљеве и задатке СИТС остварује самостално и непосредно и у сарадњи са својим чланицама: струковним и мултидисциплинарним удружењима организованим на републичком нивоу, покрајинским, градским, регионалним и општинским удружењима.

Делатности из области привреде, образовања и здравства које су утврђене овим Статутом уписују се у Регистар привредних субјеката и обављају се у складу са прописима којима је уређена област у које спадају ове активности које се обављају.

Члан 10

Ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом, СИТС може обављати следеће привредне и друге делатности:

9 412    д елатност и струковних удружења (удруживање у оквиру професије и техничких области, укључујући и удружења специјалиста ангажованих у научној делатности);

Претежна привредна делатност Савеза је:  

5811   издавање књига;

Привредне и друге делатности Савез ће обављати у складу са чланом 37. Закона о удружењима.

Члан 11

Делатност из члана 10. овог Статута, СИТС може реализовати и са чланицама и другим правним и физичким лицима.

Активности и послови СИТС одвијају се кроз волонтерски и професионални рад (Стручна служба, експерти, ауторски рад и др.)

СИТС за обављање своје делатности може оснивати предузећа, центре и агенције у свом саставу, самостално или са својим чланицама и другим правним и физичким лицима у земљи и иностранству, о чему одлуку и друга документа од значаја за њихово оснивање, рад и гашење, доноси Скупштина СИТС, на предлог Управног одбора.

У оквиру СИТС формира се Развојни центар, чија се организација, рад, финансирање и надлежности регулишу посебним Правилником који усваја Управни одбор. Активности и послови Развојног центра одвијају се кроз професионални рад (експерти, ауторски рад и др.) и волонтерски рад. У интересу ефикаснијег и успешнијег рада у Развојном центру формирају се ад хок тимови разних струка за извршавање разних задатака.

 У интересу ефикаснијег и успешнијег рада у СИТС формирају се одбори, и то:

Управни одбор СИТС доноси одговарајуће одлуке о формирању и саставу одбора.

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs