Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут

XIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 77

Савез инжењера и техничара Србије има утемељењe свог настанка, постојања, традиције, рада и пословања, делује у континуитету и носилац је укупно остварених достигнућа, садржаја рада, непокретне и покретне имовине и других вредности и то:

  • историјски, од прве Техничарске дружине, формиране у Србији, 3. фебруара 1868. године;
  • Удружења српских инжењера, формираног 7. марта 1890;
  • Удружења српских инжењера и архитеката 1896;
  • Српске секције инжењера у оквиру УЈИА –Удружења југословенских инжењера  и архитеката, између два светска рата;
  • Друштва инжењера и техничара Народне Републике Србије, формираног 28. децембра 1945, после чега почиње да формира и организује своје чланице у покрајинама, градовима и општинама у Србији;
  • прерастања Друштва инжењера и техничара Народне Републике Србије у Савез   инжењера и техничара Србије 1951, после чега у складу са својим правилима почиње да формира и организује своје чланице на републичком нивоу;
  • СИТС преузима права, обавезе, покретну и непокретну имовину и Стручну службу од СИТЈ – Савеза инжењера и техничара Југославије 27. јуна 2003;
  • Савезу инжењера и техничара Србије припојио се Савез инжењера Србије и Црне Горе, који је припајањем престао да постоји и ради 18. новембра 2005. године;

Савез инжењера и техничара Србије установио је 3. фебруар као Дан инжењера и техничара, датум када је основана прва „Техничарска дружина“ у Србији (3. фебруар 1868), који се посебно и традиционално обележава сваке године.

Никола Тесла постао је почасни члан нашег Савеза 1892. године.

Члан 78

СИТС има своју покретну и непокретну имовину којом управља и коју користи по принципу доброг домаћина.

Своју непокретну имовину СИТС је стекао изградњом два Дома инжењера у Београду

Дом инжењера Србије у ул. Кнеза Милоша бр.7, грађен је од 1932. до 1935. године, а Дом инжењера „Никола Тесла“, као део објекта у ул. Кнеза Милоша бр. 9-11, грађен је у периоду од 1965. до 1969. године. Оба Дома инжењера грађена су сопственим средствима, средствима од поклона и донација чланица, чланова, физичких и правних лица, као и кредита које је СИТС вратио. Зграде СИТС у Београду користе СИТС као власник и у складу са одлукама органа СИТС и други корисници, као што су чланице СИТС и закупци.

  Члан 79

Сва потребна тумачења овог Статута даје Скупштина, у периоду између седница Скупштине даје Управни одбор СИТС

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима

Члан 80

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања и примењиваће се одмах у вези са садржајем који се односи на унутрашњу организацију, избор и рад органа и руководства и друге послове и активности СИТС, осим оних који су у вези са регистрацијом и другим садржајима лимитираним Законом о удружењима, и она ће се примењивати од дана овере Статута у складу са Законом о удружењима.

Члан 81

Општа акта СИТС која нису у супротности са одредбама Статута остају на снази, а остала ће се усагласити са овим Статутом у року од шест месеци од дана његовог усвајања.

Члан 82

Чланице СИТС дужне су и обавезне, да у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог Статута, усагласе своје Статуте и остала општа акта са Законом о удружењима и Статутом СИТС и о томе обавесте СИТС.

Чланици која не поступи у складу са првим ставом овог члана, престаје својство чланице СИТС и губи сва права стечена по том основу, а на основу одлуке Скупштине СИТС.

Члан 83

Овај Статут се доставља надлежним органима у складу са Законом о удружењима, свим чланицама и члановима органа СИТС, објављује се у гласилу СИТС или на веб- сајту СИТС.

  Члан 84

Овај усклађени Статут Савеза инжењера и техничара Србије са Законом о удружењима усвојен је 11.05.2021. године на Скупштини Савеза инжењера и техничара Србије, Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 7, Врачар, а престаје да важи Статут Савеза инжењера и техничара Србије који је усвојила Скупштина СИТС дана 12.04.2017. године.

 

  
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs